BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT (JOODSE INDELING)

THORA (Wet): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuternomium

NEBIIM (Profeten):Jozua, Rechters, 1&2 Samuël, 1&2 Koningen (vroege profeten) Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf ‘kleine’profeten Hosea-Maleachi (late profeten)

CHETUBIM (Geschriften): Psalmen, Job, Spreuken. De ‘feestrollen’Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther. Andere geschriften: Daniël, Ezra, Nehemia, 1&2 Kronieken

BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT

Evangeliën Het leven van Jezus volgens Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes

Handelingen De verkondiging door Jezus’ leerlingen

Brieven aan christelijke gemeenten en door Jezus’ leerlingen

Openbaring aan de gelovigen van alle tijden