De Bijbel

De Bijbel Geloven (1)

DE BIJBEL

De Bijbel kunnen we verstaan als een boek waarin wordt beschreven hoe God op weg is met de mens. Maar ook anders belicht, hoe de mens zijn weg kan gaan met God. In de Bijbel staan verhalen van mensen bij wie God op hun levensweg is gekomen *. Er zijn in de Bijbel liederen en gedichten te vinden gaande over de liefde van God voor de mens, over de liefde van mensen voor God, en over liefde van mensen voor elkaar.

De Bijbel bevat leefregels en voorschriften, wetten hoe zorgzaam en nauwlettend om te gaan met God, met elkaar en met wat er is. En over het vieren van het leven. Andere Bijbeldelen zijn weer een aaneenschakeling van wijze uitspraken en levenswijsheden. En door alles heen vertellen de Bijbelse woorden van de relatie die God heeft met het volk Israël *. Maar ook dat God de hele wereld liefheeft.

De Bijbel leert van het onderscheid tussen goed en kwaad, vertelt van vrede en strijd en van geloof en twijfel. Alle aspecten van het leven komen aan bod en aan het licht. Maar ook over het ontstaan van de kerk, van mensen die christen zijn geworden, veranderingen in de levens van mensen. Daarmee is de Bijbel geen boek met hoofdstukken, of een boek met boekdelen, maar de Bijbel is een verzameling boeken met een eigen tijd, een eigen oorsprong, een eigen taal en een eigen verhaal. De Bijbel als boekbundel van Bijbelse boeken, een Bibliotheek van verhalen van geloof *. Verhalen en woorden van God op weg met de mens.

*) Mozes, Abram, Jona, Paulus, zij gingen letterlijk en figuurlijk ‘met God op weg’.
*) Israël wordt Gods oogappel, Gods lieveling genoemd (Deut. 32:10, Psalm 17:8, Zacharia 2:12 (HSV2:8)
*) Bijbel komt van het oud-Griekse woord ‘biblia’ wat ‘boeken’ betekent.

Wetenswaardig

Weet u dat de Bijbel het meest gedrukte boek van de wereld is? 2500.000.000 exemplaren. 2,5 miljard. En daarmee het meest gelezen boek ter wereld. En dat de oorspronkelijke taal van de Bijbel Hebreeuws, Aramees en Grieks was?

Weet u dat de complete Bijbel in anno 2022 in 704 ‘levende’ talen is vertaald? Dus talen die nog altijd gesproken worden. En dat het Nieuwe Testament in 1571 verschillende talen beschikbaar is? En dat daarmee 5,7 miljard mensen de Evangeliën in hun moedertaal kunnen lezen? En dat op een wereldbevolking van 7,7 miljard mensen!

Bron: https://www.bijbelgenootschap.nl

Eerste Leerstelling Leger des Heils

Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

De Bijbel is verdeeld in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Of beter gesproken, het Eerste Testament en het Tweede Testament. In de Nederlandse taal wordt bij een ‘testament‘ meestal gedacht aan een ‘geschreven nalatenschap‘, zoals de ‘erfenis bij de notaris is opgetekend’, een ‘wilsbeschikking‘. Maar het woord ’testament’ is ook verwant aan het Engelse woord ‘testimony‘. En dat betekent: ‘getuigenis‘. Zo is de Bijbel te verstaan: als een ‘getuigenis‘, een getuigenverklaring‘. Van mensen die Gods aanwezigheid gezien, gehoord, beleefd en ervaren hebben. Maar ook het getuigenis, de verklaring van God: ‘Ik ben God die bevrijd, Ik ben God die er zijn zal.’ Het Eerste Testament bevat de Joodse Wet, de Thora, de Psalmen, de Profeten en Geschriften. Het Tweede Testament verwoord het leven en het Zijn van Jezus van Nazareth.

EERSTE EN TWEEDE VERBOND

Het woord ‘Testament’ kan ook verstaan worden als ‘Verbond’. Het eerste deel van de Bijbel, met de Wet, de Profeten en de Geschriften is voor- en bovenal een Joods Boek, Het Joodse Boekvan oorsprong geschreven in de Hebreeuwse taal. Het Verbond dat van God uit is gegaan. Waarin de verbintenis van God met Israël, met het Joodse volk wordt weergegeven. God is een ‘Verbond’ aangegaan met Zijn lieveling. Jezus van Nazareth was van Joodse komaf, leefde naar de Wet en de Profeten. Vandaar dat christenen niet alleen lezen uit het Nieuwe Testament ofwel het Tweede Verbond. Maar ook bouwen op de woorden van het Eerste Verbond, het Eerste Testament.

GODDELIJKE INGEVING

Lezende in de Bijbel kun je steeds weer versteld staan, hoe de woorden van het Oude Testament en het Nieuwe Testament met elkaar in verband staan. De woorden versterken en bevestigen elkaar. Je zou kunnen denken: ‘logisch, ook het Nieuwe Testament is in een Joodse omgeving geschreven’. Maar door je erin te verdiepen zul je steeds meer doorgaande lijnen zien met diepgang en betekenis voor geloof en leven.

Enerzijds zou je kunnen beredeneren: ‘Het Nieuwe Testament is geschreven terwijl het Oude Testament erop na werd geslagen’. Dat is een theorie en gedeeltelijk ook waar. Maar Gods liefde gaat dieper dan ’theorie’! Vandaar dat de Bijbel het ‘Woord van God’ wordt genoemd. Door goddelijke ingeving geschreven. Het getuigenis en de belofte dat het initiatief van God uitgaat: God op weg met de mens.

BIJBELSE WOORDEN IN RELATIE TOT ELKAAR

Genesis 1 vers 1 (Wet)

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en doods, duisternis lag op de oervloed,
en over het water zweefde Gods Geest.’

Jona 2 vers 4 en 7 (Profeten)

‘U slingerde mij de diepte in,
naar het hart van de zee.
Kolkend water heeft mij omgeven,
zwaar sloegen de golven over mij heen.
Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.
Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God!’

Matteüs 3 vers 16 (Evangeliën)

‘Zodra Jezus gedoopt was
en uit het water omhoog kwam,
opende de hemel zich voor Hem en zag Hij
hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde’

Indeling van de Bijbel

BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT (JOODSE INDELING)

THORA

(Wet):
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuternomium

NEBIIM

(Profeten):
Jozua, Rechters, 1&2 Samuël, 1&2 Koningen (vroege profeten) Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf ‘kleine’profeten Hosea-Maleachi (late profeten)

CHETUBIM

(Geschriften):
Psalmen, Job, Spreuken. De ‘feestrollen’Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther. Andere geschriften: Daniël, Ezra, Nehemia, 1&2 Kronieken

BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT

Evangeliën

Het leven van Jezus volgens de evangelieschrijver Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes.

Handelingen

De verkondiging van het Evangelie door Jezus’ leerlingen nadat Jezus van hen is heengegaan.

Brieven

Onderwijs en bemoediging aan christelijke gemeenten en persoonlijke brieven door verkondigers van geloof in Jezus van Nazareth.

Openbaring

Een Apocalyptisch boek vol visioenen en beeldspraak, geschreven in een tijd van vervolging. Aan gelovigen van alle tijden, gebaseerd op het Eerste en het Tweede Verbond.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren