Geloven voor beginners (2) God

Geloven voor beginners (en gevorderden)

WIE IS GOD?

Wie is God? Geen eenvoudige vraag om antwoord op te geven. Wie kan het weten wie God is? Om maar bij het woordje ‘wie’ te beginnen in de vraag: het gaat blijkbaar om ‘Iemand’, om een ‘Persoonlijkheid’. Geen mens, maar God. God is de Andere. In de Hebreeuwse taal, en daarmee in de Hebreeuwse Bijbel wordt God veelal aangeduid met de vier letters JHWH. Het Hebreeuws gebruikt in de geschreven teksten alleen medeklinkers, dus geen ‘A’ en ‘O’ en ‘U’ en ‘E’ en ‘I’. Dus de naam JHWH kan op verschillende manieren klinken. Er zijn gelovigen die hier uitspreken ‘de Naam’. Uit respect voor de Naam van God. Vanwege de onbeantwoorde vraag: ‘Hoe de Naam van God uit te spreken?’

IK ZAL ER ZIJN

Heeft God een naam? Dat vroeg Mozes ook toen hij door God werd aangesproken. Wie bent U? God zei toen tot Mozes: ‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob’. En daarna: ‘IK ZAL ER ZIJN’*. Wie God is, dat is niet zomaar te zeggen. Daar is Hij te groot, en teveel omvattend voor. Daar is Hij ook te heilig voor. In woorden is Hij niet te vatten. En God valt ook niet te beschrijven. Hij is wie Hij is. Hij is de Andere, Anders dan mensen zich voor kunnen stellen. Hij is de Onbekende die Zich tegelijk bekend maakt. Dat is het wonderlijke. En Die ook niet te ontkennen valt, al wordt dat wel gedaan. De vier letters JHWH in de Hebreeuwse Bijbel worden op verschillende manieren in Nederlandstalige Bijbels worden vertaald. Zoals:

ALMACHTIGE
AANWEZIGE
EEUWIGE
ENE
GOD
HEERE
LEVENDE
DE NAAM
ONNOEMBARE
IK ZAL ER ZIJN (zie: Exodus 3 vers 6 en 14 *)

Joods / Christelijke geloofsopvatting

Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.

HOE KENNEN WIJ HEM?

Onze levenservaringen kunnen bepalend zijn hoe wij over God denken. Daar waar voor de één God de lieve Heer in de hemel is, daar kan voor de ander God een streng heerschap zijn. En waar de één vertrouwd en vrijmoedig over God spreekt, daar kan de ander ‘god‘ als ‘gewoontewoord’, ‘krachtterm’ of ‘stopwoord’ gebruiken. Iemand zei: ‘God is geen vloek, maar een zegen’*. Je zou kunnen zeggen: ‘Wij mensen, wij maken wat van God’. Maar God is wie Hij is, woorden kunnen Hem teniet doen en tot ‘gewoon’ verklaren. Maar daarmee kleineren wij Hem, kaderen wij Hem in. Mensen spreken soms zelfs met elkaar af: ‘Je mag het over alles hebben, maar we beginnen niet over … Als mensen al niet ‘in een hokje’ willen worden geplaatst, of buitengesloten willen worden, zou God dat dan wel willen?

*) Z. van E. te G.

WAT LEERT DE BIJBEL?

De Bijbel leert ons wie God is. Maar de Bijbel leert vooral hoe God is. In Psalm 103 vers 8 & 9 staat: ‘Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn’. In Exodus 34 vers 6 & 7 klinken vergelijkbare woorden: ‘De HEER, de HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept … Oei!

GODS GOEDE VOORBEELD

Dat laatste, daarvan is te zeggen: het hoort bij het karakter van God, dat Hij patronen wil doorbreken. Ook en zelfs en juist ingesleten patronen die het goede blokkeren. Wanneer je littekens van het verleden met je meedraagt, dan kun je ervoor kiezen het zo te laten. Maar God is ook eerlijk en rechtvaardig. En wijst een andere weg. De weg om het beter, of op zijn minst anders te doen. Het excuus ‘ik weet niet beter’ of ‘dat is mij aangepraat’ of ‘aangedaan’, dat gaat bij God niet op. God is liefdevol, geduldig, genadig, trouw en vergevingsgezind. ‘Bereid het onheil af te wenden’ voegt Joël 2:13 eraan toe. Een karaktereigenschap van God: God wil ten goede keren. Dat is Zijn wil, Zijn aard, in alle eerlijkheid. Hij heeft vrede en welzijn voor ogen.

Psalm 103:8 & 12

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

GOD DOOR DE TIJDEN HEEN

GOD, DE VADER

In de openingszin van de Bijbel staat dat ‘Gods Geest over de overvloed zweefde’. Bij Mozes maakte God zich bekend als de God van de voorvaderen, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jakob. In het Bijbelboek Ruth zegt zij tot haar schoonmoeder: ‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’. (Ruth 1:16) In het Oude Testament ofwel de Joodse Schrift leert de mens God kennen als ‘God’ en ‘JHWH’, HEERE. Jezus van Nazareth noemde God de hemelse Vader.

JEZUS, DE ZOON

In het Nieuwe Testament, de jongere boekdelen van de Bijbel komt God de mens tegemoet in Zijn Zoon, in Jezus van Nazareth. De evangelist Matteüs noemt Jezus Christus de Zoon van David, de Zoon van Abraham. (Matteüs 1:1) De evangelist Marcus voegt daaraan toe ‘de Zoon van God’. Bij Jezus’ sterven zegt een centurion (een Romeinse legerofficier) ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon’. Jezus zelf sprak over de hemelse Vader. (Marcus 1:1) ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. (Johannes 14:9) Jezus onderhield een ‘Ouder-Kind’ relatie met de hemelse Vader.

HEILIGE GEEST

In het Bijbelboek Handelingen, na Jezus’ hemelvaart vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. Leerlingen van Jezus ontvangen Gods Geest. De Geest die volgens Genesis 1 vers 1 over de overvloed zweefde. De Heilige Geest die op Jezus was toen Hij gedoopt werd in de rivier de Jordaan. De Heilige Geest die door Jezus aan zijn leerlingen is beloofd: ‘Later zal de Pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik jullie gezegd heb’. (Johannes 14:16). Een ‘Pleitbezorger’, dat is Iemand die het voor je opneemt, een ‘Advokaat’, zo zou je de Heilige Geest kunnen noemen.

Christelijke geloofsopvatting

Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.

Water, ijs, damp

Hoe het bovenstaande uit te leggen? Misschien helpt de vergelijking met water. Water kan zich voordoen als vloeibaar water, als bevroren water (sneeuw, ijs, hagel) en als waterdamp (nevel, mist, stoom). In water kun je drijven, water kun je drinken. Op ijs kun je staan, met ijs kun je koelen. Uit damp valt neerslag om de aarde te bevloeien, damp vormt wolken aan de hemel. Maar de samenstelling van zuiver water is en blijft water. Zo werkt God door zijn schepping, door alle tijden heen.

GESPREKSVRAGEN / OM TE OVERDENKEN

(Hoe) wordt er in uw / jouw omgeving
over God gesproken of gedacht?

Welke eigenschap spreekt jou / u bijzonder aan?
Liefdevol, genadig, geduldig, trouw, vergevingsgezind.

Hoe ziet u / zie jij God de Vader, Jezus de Zoon, de Heilige Geest?

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren