Geloven voor beginners (6) Heilige Geest

Geloven voor beginners (en gevorderden)

DE HEILIGE GEEST

Jezus beloofde zijn leerlingen dat Hij de Vader zou vragen om een andere Trooster, een andere Helper, een andere Pleitbezorger. (Johannes 14:16). De Bijbel leert dat nadat Jezus in de hemel is opgenomen de Heilige Geest is gekomen om Helper, Trooster en Pleitbezorger voor de mensen te zijn. Er zijn veel Bijbelteksten die daarvan vertellen. Een aantal mooie voorbeelden, eerst uit het Oude Testament, de Joodse Bijbel:

Leidsman naar Gods hart

In Jesaja 11:2 wordt aan het volk van God een leider, rechter en koning in het vooruitzicht gesteld uit de stam van koning David (er staat de naam Isaï maar dat was dus de vader van koning David). Deze belofte wordt gedaan terwijl het koningshuis van het volk van God, het huis van David zo goed als teniet is gegaan. Afgekapt als een omgehouwen boom. ‘Maar uit de stronk’ … staat er dan. Uit de afgekapte stam, daar waar het lijkt te eindigen is er bij God een nieuw begin.

Op hem rust de geest van de Heer

En dan staat er dat ‘de geest van de HEER zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Samengevat: de geest van de HEER reikt wijsheid, inzicht, kracht, verstand, kennis en ontzag voor God aan. Zo’n koning, zo’n leider, dat beloofd wat! De belofte aan Israël, aan Gods volk, God laat niet varen wat zijn hand is begonnen. Christenen geloven dat Jezus de Messias (de Beloofde) is, dat Hij het is op wie ‘de Geest van de HEER’ in alle volheid rust. De Evangeliën vertellen daar ook van: ‘De Heilige Geest daalde als in de gedaante van een duif op Hem neer’. Jezus las dat ook voor uit Jesaja 61 ‘De Geest van de Heer is op mij’.

Wat te doen met kennis, kracht, inzicht?

Maar dan is het wel de vraag waartoe de ‘Geest van de Heer’ aanzet. Koningen en machthebbers bouwen op de ‘kracht’ van legers, op ‘slagkracht’ en ‘mankracht’. En op de ‘weerstand’ en ‘veerkracht’ en ‘verzetskracht’ van het volk. Regeringen kunnen inzetten op aanvallen, afschrikken en verdedigen. Hoe met krachten om te gaan? ‘Kennis is macht’ wordt er gezegd. Er zijn opleidingsinstituten die deze naam hebben gedragen! Waar wordt ‘kennis’ toe gebruikt, welke ‘machten’ worden aangewend? Welk ‘beleid’ wordt er gevoerd om welke doelen te behalen? En wat is ‘wijsheid’?

Machthebbers en gezagsdragers

Een viertal Bijbelse voorbeelden:

* De farao van Egypte deed aan geboortebeperking door Hebreeuwse jongetjes te verdrinken en de Israëlieten dwangarbeid te laten verrichten. (Exodus 1:1-22)

* Jozef in Egypte benutte zijn inzichten in landsbestuur door farao te waarschuwen voor een komende hongersnood, waarop er graanschuren werden gebouwd en voorraden aangelegd voor de zware tijden. (Genesis 41:47-49)

* Herodes, vazal van de keizer van Rome bedreef politiek door zich te laten informeren door de geestelijk leiders van Israël en toonde twee gezichten naar de wijzen uit het oosten. Voor de zekerheid gaf hij bevel tot genocide onder kinderen. (Matteüs 2:1-16-18)

* Koning Salomo paste een gewaagd verhoor toe om uit te vinden wie de werkelijke moeder was van een kind, toen hij recht moest doen in een vraagstuk van ‘ouderschap en voogdij’. (1 Koningen 3:16-27)

‘Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER’
Psalm 111 vers 10

‘Het begin van kennis is ontzag voor de HEER’
Spreuken 1 vers 7

‘Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,

inzicht is vertrouwdheid met de Heilige’
Spreuken 9 vers 10

In welke ‘geest’ handelen?

Het is dus de vraag hoe kennis, wijsheid, kracht en inzicht worden toegepast. Welk beleid er wordt gevoerd. Naar welke en naar wiens ‘geest’ of gedachtengoed er wordt gedaan. In welke positie of situatie een mens zich ook bevindt.

Vrucht van de Geest

In Galaten 5 wordt verteld van de ‘vrucht van de Geest’. Opnieuw het beeld van een vruchtenboom of een wijnstok. Geen afgehouwen stam maar zoals een boom in bloei staat en vrucht voortbrengt.

Galaten 5:22-24

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dat is wat de vrucht van de Geest voortbrengt en voorstaat. En dan voegt Paulus eraan toe: ‘Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen’. Wat een tekst! Het kruis is een martelwerktuig, een vreselijke schandpaal. De ‘eigen natuur’ aan het kruis geslagen!

Eigen natuur aan het kruis geslagen 

Over die ‘eigen natuur’ gesproken, Paulus heeft het in de Brief aan de Galaten dan over ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Daar staat ‘de eigen natuur’ aan bloot. Kijk maar om je heen, het is overal te zien, in grote en kleine zaken. Maar ‘wie Christus Jezus toebehoren slaan dat allemaal aan het kruis!’ ‘Weg ermee! Uit mijn leven ermee! Aan het kruis ermee!’ Schrijft Paulus. Maak ruimte voor de vrucht van Gods Geest!

In Gods kracht gaan staan

Wanneer we het Bijbelverhaal van Pinksteren lezen in Handelingen 2, dan is daar een duidelijke wisselwerking tussen God en mensen. Mensen die niet in eigen kracht gaan staan, en er het beste van maken, maar mensen die in Gods kracht gaan staan. Mensen met een gedeelde hoop en een gezamenlijk verlangen. Jezus’ leerlingen zijn biddend en verwachtingsvol bij elkaar. Ze hebben de woorden van Jezus ter harte genomen, dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en daar wachten op de vervulling van beloften van de Vader (Handelingen 1:4).

Vurig en eensgezind waren ze gezamenlijk in gebed, zo gaan zij ‘in Gods kracht staan’. Een gemêleerd gezelschap van mannen, vrouwen, de broers van Jezus en Maria, de moeder van Jezus. Met ieder hun eigen verhaal. Maar daarop gebeurd het, op een Bijbels feest, het Wekenfeest dat God de Heilige Geest gaat waaien, in vuur en vlam zet, deze verschillende mensen verstaanbaar laat spreken onder elkaar en voor wie er maar van horen wil. Eensluidend vertellen over de grote daden van God. Het huis waar ze waren gevuld met Gods aanwezigheid, de mensen vol van Gods Geest, tot verwondering van wie ervan horen.

Gods Geest in de mens

Een prachtige combinatie van Gods werk, daar waar biddende mensen het van Hem verwachten. Het komt je niet zomaar aanwaaien, God doet niet aan ‘toevalstreffers’. Maar sta je open voor Gods Geest, Gods adem, Gods inspiratie, dan kan het door Gods genade gebeuren, het vol raken van Hem!

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Gods Geest, Gods Adem, in de Bijbelse taal, in de Hebreeuwse taal staat daar één woord voor, het Hebreeuwse woord ‘Ruach’. Adem staat voor leven, levensadem. Zonder adem geen leven. In de oorspronkelijke schrijftaal van de Bijbel wordt het woord ‘Pneuma’ gebruikt voor ‘Geest’. Denk daarbij aan ‘blazen’ en ‘inblazen’. Daarnaast het woord ‘Spirit’, verwant aan ‘Inspiratie’. Vrij te vertalen naar ‘de Geest krijgen’. God blies Zijn levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen’ staat er in Genesis 2. In Gods kracht gaan staan! Wat een verhaal van God! Zo wordt de mens een levend wezen. Zo wordt de mens tot leven geroepen.

Gods Woord en Gods Geest

OM OVER NA TE DENKEN

Mag ik je eens vragen:
‘In Gods kracht gaan staan’,
geloof jij dat Gods kracht beschikbaar is?

Zijn er ‘gebreken’ die je ‘aan het kruis zou willen slaan’?

En dan te weten, om wijsheid, inzicht, kracht,
verstandig beleid, kennis en ontzag voor God mag je bidden!

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren