Handelingen 2 vers 41-47 • Voorbeeldige Gemeente

Naar Handelingen 2:41-47 en Jeremia 29:4-7 en 11

Bloemlezing

In de omgang met mensen kan ik enthousiast vertellen over de geloofsgemeenschap waar ik toe behoor. Dan vertel ik van een kleine maar fijne groep mensen, die trouw zijn in hun betrokkenheid op elkaar en in hun geloof. Van de gebedsgroepen die regelmatig bijeen is om te bidden voor zichzelf, voor anderen, voor de stad en de actualiteit. En dat we laagdrempelig en gastvrij willen zijn voor wie maar komen wil, en dat we altijd klaar zijn voor een kop koffie of een goed gesprek;

Visitekaartje

In de omgang met anderen geef maar al te graag een positief gekleurd visitekaartje af. Als dan gevraagd wordt naar de jeugd in de kerk, dan zeg ik dat er kinderen zijn die meekomen met opa en oma. En als er verondersteld wordt dat de gemeenschap slinkt, dan is mijn antwoord dat ‘we’ nooit groot zijn geweest maar dat er wonderlijk genoeg altijd weer aanwas is. En als er een opmerking wordt geplaatst dat het niet meer is zoals vroeger, dan reageer ik dat we met de tijd zijn meegegaan en daarmee aansluiten bij de huidige tijd. En zo probeer ik steeds weer opbouwend te zijn.

Zijn dit bedenksels om ook mijzelf moed in te spreken? Want het vraagt een lange adem om de gemeente te laten groeien. Zijn het aangeleerde bloemlezingen? Soms wel. Voel ik mij een roepende in de woestijn. Spiegel ik een vertekend beeld? Dat is een vraag. Want ook ik ben mij ervan bewust: dat velen het wel geloven, zijn gaan geloven op eigen manier, geloven voor gezien zijn gaan houden. En dat mijn woorden het ideaalbeeld zijn waarnaar ikzelf nog altijd verlang en in wil blijven geloven.

Ideaal

Een geloofsgemeenschap waar opa’s en oma’s, vaders en moeders, broertjes en zusjes zijn. Waar mensen hun eigen steentje bijdragen, hun eigen gaven en talenten inzettend binnen en buiten de muren van het gebouw. Waar geloof wordt gedeeld en waar plezier wordt gemaakt, met het hart op de goede plaats en handen die doen wat zij vinden te doen. De werkelijkheid ligt ergens in het midden. Tussen enthousiasme en teleurstelling in. Er is de goede wil en er zijn muren waar tegenaan wordt gelopen. Er leeft verlangen om groeiend en bloeiend te zijn. Maar er wordt ook geweten van harde grond waar niet omheen kan worden gegaan, soms gaan we er dwars doorheen.

De wonderen zijn de wereld niet uit

En met zulke ogen lezen we Handelingen 2. Een geloofsgemeenschap die de zegeningen telt. Een groei van bijna drieduizend bekeerlingen op de eerste dag! Weet u dat er in Nederland nauwelijks een kerkgebouw is te vinden met plaats voor zoveel zielen, met zoveel zitplaatsen? Op één dag komen er bijna drieduizend mensen tot geloof in de Here Jezus! ‘Onze’ kerken zouden te klein zijn en uitpuilen! En dagelijks komen daar nieuwe gelovigen bij! Om stil van te worden. Als dat eens zou gebeuren in ons land! En iedere dag komen de apostelen en de gelovigen samen in de tempel, en dagelijks komen de Evangelieverkondigers en de bekeerlingen bij elkaar thuis. Over huiskringen gesproken, waarin het brood en het woord en het geloof en het dagelijks leven met elkaar worden gedeeld.

Blijmoedig en gul

En wanneer er leden van de gemeenschap zijn die gebrek lijden of tekort komen, dan vullen andere leden bij. Onderlinge zorg en aandacht, liefdebetoon. Zij dragen elkander lasten, als één lid lijdt, dan lijden de andere leden mee, ze zijn blij met wie blij is en bedroefd met wie verdriet heeft, leggen medeleven aan de dag in een sfeer van eenvoud en vreugde. En samen in de naam van Jezus wijden zij zich aan het bidden. En met zoveel zielen en gedachten bij elkaar kun je verwachten dat er verschillen van opvatting zullen zijn. Maar Handelingen 2 vertelt van gelovige mensen trouw in de leer, trouw aan het onderwijs van de apostelen. Wat wil je nog meer! Zij loofden God, de samenleving was hen gunstig gezind, en dagelijks breidde de Heer hun aantallen uit. Om bij dat laatste stil te staan: Het is de Heer die het doet, het is de Heer die in de harten van mensen werkt, het verlangen wekt dat mensen gered willen worden!

Volmaakt en perfect

Handelingen 2 vertelt van mensen die over hebben. Over hebben voor elkaar. Over hebben voor hun geloof. Over hebben voor God. Mensen die hun hele hebben en houden verkopen, alles opzij zetten om te kunnen geven aan de minder bedeelden. Een veel gevende en veel belovende geloofsgemeenschap! Ergens in de lijn zoals Jezus dat ook eens gezegd heeft tot een rijke jongeman, de rijke jongeling, die perfect wilde zijn in de ogen van God en de mensen en zichzelf. ‘Als je perfect wilt zijn, verkoop wat je hebt en geef de opbrengst aan de armen, en volg Mij’ zei Jezus tot de rijke jongeling.

Stel je voor!

De beschrijving van een voorbeeldige geloofsgemeenschap waar niets aan mankeert, volmaakt, perfect! En zouden wij dat op kunnen of willen brengen, tot groei en bloei van de kerk? En stel nu eens dat we het voor elkaar zouden krijgen: om als één heilig front schouder aan schouder in de wijngaard te gaan staan: Iedereen die doet wat mogelijk is, de sterkste schouders de zwaarste lasten. En dat we dan geen samenkomst zouden overslaan, en na de samenkomst gaan we naar elkaars huizen, huiskringen …

Ja, ik geloof, het zou vruchten afwerpen! Maar tegelijk, als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de werklieden eraan! Want Gods werk is geen mensenwerk, maar Gods werk is Gods werk! Het is de Heer die het doet, zoals beschreven in Handelingen 2: De Heer wekt het verlangen in het hart van de mensen die gered willen worden! Hij Heer wekt op waar het ten diepste om gaat; dat wij Hem leren kennen, de Heer lief gaan hebben, dat wij Hem gaan dienen.

Bidt en werk

En naast al het leren en werken neemt het gebed neemt een belangrijke plaats in! Zoals ook in de tijd van Jeremia het werken en het bidden meegegeven werd aan de ballingen in Babel. Dat waren mensen die hun tijd uit moesten zitten, het moesten doen met wat er was. En Jeremia zei toen: zit niet bij de pakken neer maar bouw huizen om in te wonen, leg tuinen aan en ga relaties aan en bidt voor de stad bidt voor het land en voor de inwoners van de stad waar je bent. Het mensenwerk wat gedaan kan worden, in het geloof dat het uiteindelijk is aan de Here God!

Zoals ook Jezus zijn leerlingen zei: ‘Ik ben de Wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in Mij want zonder Mij kun je niets doen.’ (Johannes 15:5) En in het laatste hoofdstuk van het Evangelie naar Marcus gaat het daar ook over: Daar gaan leerlingen van Jezus op weg om overal het nieuws bekend te maken. Het goede nieuws van de Opgestane Heer! En dan staat er daar ook bij: ‘De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij. Met de tekenen die ermee gepaard gingen. (Marcus 16:20)

Gods genade en kracht

Wat een grond om daarop te bouwen: Waar mensen in de naam van de Heer aan het werk gaan, onderweg gaan, daar is Hij erbij, daar is Hij aan het werk! Waar mensen samen zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden, daar is Hij hartverwarmend aanwezig! ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Dat zeiden de Emmaüsgangers tegen elkaar! Het is de Heer die het doet! (Lucas 24:32)

‘Allen die het geloof aanvaard hadden bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’ staat erin Handelingen 2. En dat heeft meerdere kanten, het is maar net hoe je in het leven staat. Het ene mens moet er niet aan denken om alles te delen, van huis tot auto tot spullen en vakantie. Maar er zijn ook mensen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld in een woongemeenschap te gaan wonen met een grote mate van gebruik maken van elkaars spullen en middelen. En weer anderen doen helemaal afstand van alle eigendommen en gaan leven in een klooster, op zoek naar God, zichzelf of de zin van het leven.

‘Ze hadden alles gemeenschappelijk’ staat er in Handelingen. Alle bezittingen verkocht en verdeeld onder degenen die nodig hadden, in de lijn van de rijke jongeling. De Bijbelse opdracht om naakten te kleden en zieken te bezoeken en hongerigen te voeden. Dat zijn de goede dingen die wij mensen kunnen doen.

Hij heeft ons geluk voor ogen

Maar God reikt nog veel meer aan dan mensen elkaar kunnen en hebben te bieden. Want de belofte waar Jezus over sprak dat is de vervulling van wie in Hem geloven met de Heilige Geest! Ook het delen van Gods goede gaven onder elkaar, om elkaar op te bouwen, om het Lichaam van  de Here Jezus te zijn op aarde. Leven vanuit de belofte waar Jezus over sprak, dat wie in Hem geloven vol zijn van Zij Geest, Gods Heilige Geest! Die geestelijke gaven aanreikt gaven en talenten om mee te leven en van te delen. Hij laat de mens niet het wiel van geloof en leven uitvinden; Maar Hij moedigt wel aan om in beweging te komen, niet stilstaan in menselijke oplossingen, maar op weg gaan in Gods plannen! Hij heeft ons geluk voor ogen!

En Hij stelt mensen in staat om wijsheid te verkondigen, geen eigen wijsheid maar Gods wijsheid. En weer een ander stelt Hij in staat om kennis over te dragen. Geen eigen kennis maar Bijbelse kennis. En weer een ander heeft van de Heilige Geest een groot geloof ontvangen. Geen geloof in eigen kunnen, blakend van zelfvertrouwen, maar geloof in de Here Jezus, op Hem vertrouwen! En weer aan andere gelovigen hebben van de Here God de gave om te genezen ontvangen! Of om dienstbaar te zijn aan anderen; geen sociaal gewenst gedrag vertonen, maar diaconie, liefdewerk, de naasten een weldaden betonen!

En ‘Al deze gaven, geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen toebedeelt naar Zijn wil, schrijft Paulus in 1 Korintiërs 12. Want ‘de gelovige mensen zijn het Lichaam van de Here Jezus, en ieder lichaamsdeel heeft een eigen doel, wetende dat geen enkel lichaamsdeel buiten anderen kan’.

Jezus’ leerlingen van het eerste uur, zij vormden een gemeenschap met elkaar! Zij waren elkaar tot oog en oor en hand en voet en deelden alles met elkaar; Hun geloof, hun gaven en talenten, hun wijsheden en hun inzichten, hun dankbaarheid en hun ontzag voor de Heer.En in eenvoud en vreugde deelden zij de maaltijden met elkaar. De apostelen en de bekeerlingen van Jezus op de eerste Pinksterdag, zij deelden de maaltijd in een geest van eenvoud en vreugde.

Gods genade voor alledag

Ten diepste een zaak van het hart en een zaak van geloof! Een samenzijn die verder reikt dan een kopje koffie met een koekje! Want het gaat om gemeenschap waarin het hart uitgaat naar het welzijn en het leven en het geloof van je broeder en je zuster, bij jou aan tafel. Maar ook waar het hart uitgaat naar de andere broeders en zusters in de omgeving, die samen komen in hun ‘eigen’ kerkgebouw en huiskring, met hun ‘eigen’ voorganger en ‘eigen’ opvatting en ‘eigen’ aardigheden …

En dat ons hart uit moge gaan naar onze broeders en zusters die lijden onder hun geloof omdat de samenleving het niet wil horen dat ‘Jezus Heer en Overwinnaar’ is! En dan te weten dat er in de huidige tijd dagelijks wereldwijd niet te tellen aantallen mensen tot geloof in de Here Jezus komen, juist tegen de verdrukking in! God is aan het werk in deze wereld! Voegt mensen toe die gered willen worden! Volharden in geloof en gebed, dat is meer dan regelmatig naar de kerk gaan. Een goede gewoonte, maar volharden overstijgt het trouw zijn!

Volhouden

In het volharden daar klinkt door het zich sterk maken, krachtig zijn in het betrokken zijn bij de gemeenschap, in het vasthouden aan Gods Woorden, sterk worden in het oog hebben voor de naasten en sterk worden in de toewijding aan het gebed. Waarin heeft de Heer jou of mij sterk gemaakt? Waarmee heeft de Heer u rijkelijke gezegend? Welke geestelijke gaven heeft de Geest jou u en jou en mij toevertrouwd? Want iedere gelovige heeft van de Heer een gave, een talent meegekregen. Om tot zegen te zijn, zo bouwt de Heer zijn gemeente op. Ieder van ons is geroepen om trouw de Heer te dienen!

Heb jij de gave van het bidden? Bidt en er zal gegeven zijn! Heb jij de gave van het delen? Deel ervan uit en overvloed zal er zijn! Heb je de gave van het Woord? Leer ervan en groei in Zijn Woord! Draag het mee en draag het uit en weet; Het is de Heer! Het is de Heer die het verlangen wekt! Van mensen die gered willen worden. In de Naam van de Here Jezus.
Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren