Bidden gebed

Jezus’ gebedsleven Geloven (15)

JEZUS’ GEBEDSLEVEN

Jezus van Nazareth leidde een leven waarin gebeden werd. Dat kunnen we lezen in de Evangeliën, waar het levensverhaal van Jezus door de vier evangelisten Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes wordt verteld. In Lucas 3 vers 21 staat dat Jezus bad bij zijn doop door Johannes de Doper. De handeling ofwel het ritueel van het ondergedompeld worden in het water van de rivier de Jordaan vond biddend plaats. De Heilige Geest daalde als een duif uit de hemel op Hem, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’. De hemel ging open! Geweldig, het gebed opent de hemel voor wie bidden met een geopend hart!

Marcus 1:35-38

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’

Bidden bij keuzes

In Lucas 6 vers 12 staat dat Jezus zich terugtrok naar een eenzame plaats om een nacht lang tot God te bidden, waarna Hij een twaalftal volgelingen kiest om zijn leerlingen, zijn discipelen te zijn. Jezus zal om wijsheid, inzicht en Gods leiding hebben gebeden. Helderheid in de keuze met wie Hij zijn leven en geloof zal gaan delen, om het koninkrijk van God bij de mensen te brengen, zegenend, genezend, onderwijzend en verkondigend. Jezus koos zich leerlingen en discipelen, gedragen door het gebed.

Lucas 11 vers 1 vertelt dat Jezus’ bidden de ‘belangstelling’, de ‘leergierigheid’ van Jezus’ leerlingen heeft gewekt. Zij wisten dat Johannes de Doper zijn leerlingen had leren bidden, en zij maakten mee dat bidden behoorde tot het leven, het geloofsleven van Jezus. Dat wilden Jezus leerlingen ook, en zij stellen Hem de vraag: ‘Heer, leer ons bidden!’

Bidden om bevestiging

Er bestaan ‘retorische vragen’. Dat zijn vragen om de aandacht te vragen, de belangstelling te wekken, het gehoor bij een onderwerp te bepalen. Jezus vroeg op een zeker moment ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Maar even daarvoor staat dat Jezus deze vraag stelde terwijl Hij aan het bidden was. Dat staat in Lucas 9 vers 18. Geen retorische vraag, maar een bezinnende vraag, ingegeven en opgekomen bij, of zelfs de reden van het bidden. ‘Wie ben Ik in het Licht van God, in het licht van de tijd, in het zicht van mensen?

Bidden vanuit dankbaarheid

In Lucas 10:24 staat: ‘Op dat moment begon Hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.’

Matteüs 14:19

En nadat Hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen.

Bidden vanuit afhankelijkheid

Lucas 5 vers 16 laat weten dat Jezus zich regelmatig terugtrok om te bidden, juist wanneer er genezingen plaats hadden gevonden, en de mensen meer van Jezus van Nazareth wilde horen en zien, zich aan Hem opdrongen, met enthousiasme ontvingen. Jezus geeft blijk van het belang niet ‘in beslag genomen te worden’ of ‘aan eigen succes ten onder te willen gaan’. Jezus kiest voor het gebed van de bezinning, de inkeer, het zich afhankelijk stellen van God.

Bidden in kwetsbaarheid

Lucas 22 vers 39-42 vertelt van het bidden op de Olijfberg. Jezus moedigt zijn leerlingen aan om te bidden, dat zij niet voor beproevingen zullen komen te staan. Jezus weet dat zijn leven op aarde ten einde gaat lopen. Dat Hij zal worden overgeleverd aan de machten en krachten van de wereld. Enerzijds smeekt Jezus God de Vader of de beker van lijden en dood aan Hem voorbij mag gaan. Anderzijds belijdt Jezus ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Het smeekgebed en het gebed van overgave en toewijding vloeien in elkaar over.

Bidden voor wie tegenstaan

Wanneer Jezus is gekruisigd klinken er ook gebeden. Er is het smeekgebed ‘Vader, vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen’, Lucas 23 vers 33. Maar is ook het overgevende gebed ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’. Dat staat in Lucas 23 vers 46.

Johannes 17, het ‘Hogepriesterlijk Gebed’. Jezus bidt voor zichzelf, Jezus bidt voor zijn leerlingen, Jezus bidt voor alle gelovigen.

Bidden brengt verandering

Zichtbaar voor wie er oog en geloof voor hebben veranderd gebed mensen. Dat staat te lezen in Lucas 9 vers 28 en 29. Jezus ging de berg op om te bidden en nam zijn leerlingen Simon Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee de berg op. Waarop Mozes en Elia werden gezien, Mozes die de Israëlieten vanuit Egypte naar het Beloofde Land had geleid, dwars door de woestijn, met de betekenis van beproeving en bezinning. En Elia die de Israëlieten eenmaal gesetteld in het Beloofde Land bij God bleef bepalen. Jezus’ gedaante veranderende voor de ogen van zijn leerlingen. Gebed laat alles in een ander licht staan. Gebed veranderd mensen?

Lucas 24:28-31

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.

Gebed en de Heilige Geest

Deze gebedsmomenten benoemd hebbend valt op hoe vaak de evangelist Lucas wijst op het gebedsleven van Jezus van Nazareth. Ook de andere evangelisten vermelden van Jezus’ gebeden, maar Lucas doet dat in het bijzonder. Bij Lucas klinkt ook de boodschap van de Heilige Geest. De Heilige Geest die Johannes de Doper zal vervullen, Lucas 1 vers 15. Zoals de Heilige Geest ook over Maria, de moeder van Jezus komt, Lucas 1 vers 35. Over Simeon op het tempelplein, Lucas 2 vers 22. En over Jezus Christus zelf, Lucas 4:1.

De evangelist Lucas is ook de schrijver van het Bijbelboek Handelingen. Waar Jezus’ volgelingen volop gaan bidden in navolging van Hem. Waarop de uitstorting van de Heilige Geest volgt. Voor Joodse mensen het Wekenfeest, vijftig dagen na Pesach. Voor christenen het Pinksterfeest. Vijftig dagen na Pasen. Kinderen van één Vader, vieren tot eer van Hem!

Handelingen 1:12-14

Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Gehoorde gebeden

Je kunt er op wachten, dat de hemel open zal gaan! Dat er vanuit de hemel klinkt dat deze mensen geliefde kinderen van de hemelse Vader zijn! En dat de Heilige Geest meer en meer als een duif op hen zal gaan rusten. Wetende dat Jezus Christus in leeft, voor hen bidt en pleit. Dat Hij het eerste en het laatste woord heeft. Hen vooruit gaat en tegemoet komt. Wetende dat Hij alle dagen bij hen zal zijn. Waar zij ook in Zijn naam zullen zijn, daar is Hij in het midden. Zal het op aarde zijn als in de hemel. Uitziende naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar mensen zich keren naar Hem, zich richten op Hem, bidden tot Hem, gaan verwachten van Hem, daar zal vreugde worden gevonden. Daar zal een geopende hemel zijn.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren