Marcus 12 vers 28b – 34 • God dienen

Marcus 12 vers 28b – 34 en Romeinen 12:1-8

Alida Bosshardt

Van majoor Bosshardt, (Utrecht, 8 juni 1913 – Amsterdam, 25 juni 2007), bij leven decennia lang het boegbeeld van het Leger des Heils en nog altijd een icoon is de uitspraak ‘God dienen is mensen dienen, en mensen dienen is God dienen.’ Alida Bosshardt liet dat op unieke en onnavolgbare wijze zien. Een Evangelie-verkondigster in woord en daad. Waar zij de kans kreeg getuigde zij van de liefde van God. Als persoonlijkheid was zij graag gezien in koninklijke kringen, maar ook onder de prostitués van de Amsterdamse Wallen. Overal helemaal zichzelf.

Franciscus van Assisi

Aan Franciscus van Assisi, de kerkvader uit de twaalfde eeuw, wordt de volgende gedachte toegeschreven: Alle schepselen op aarde voelen als wij, streven naar geluk als wij. God wenst dat wij de dieren bijstaan wanneer zij hulp nodig hebben. We hebben een opdracht van Hogerhand hen van dienst te zijn wanneer zij ons nodig hebben. Mensen die enig schepsel van God uitsluiten van hun compassie en medelijden, die zullen op vergelijkbare wijze handelen tegenover hun medemensen.’

Van Franciscus van Assisi (ca 1181-1226) is ook het ‘Zonnelied’ bewaard gebleven, waarin God geprezen wordt om de hemellichamen zon, maan en sterren, en waarin God geprezen wordt om de wind en de lucht en de jaargetijden, om het water en het vuur en de aarde, en zelfs om de eindigheid van het lichamelijke leven. Mensen, dieren en dingen die hij ‘broer en zus’ (broeder en zuster) noemde, zich ermee verbonden wist. Franciscus van Assisi die God diende, door heel Gods schepping lief te hebben, de mens inclusief de bomen, de planten, de dieren, de dingen.

Maarten Luther

Waarbij Maarten Luther (Eisleben, 10 november 1483 – aldaar, 18 februari 1546) het bidden van gelovige mensen als het grote werk van mensen noemde, het grote waarmee God de eredienst wordt bewezen. Maarten Luther die zei dat ‘Christenen weten dat het goede bidden het hoogste en zwaarste werk op aarde is, bidden is een eredienst voor God en voor de mens de oefening van geloof in Hem.’ God dienen door je naar Hem uit te spreken en voor Hem stil te zijn. Hem dienen door hem lof te prijzen, Hem te vragen om vergeving, verzoening en Hem danken voor geschonken genade.

Alida Bosshardt, Franciscus van Assisi en Maarten Luther, gelovige mensen met het verlangen om de Here God te dienen. Door het lief hebben van mensen, het lief hebben van de schepping, het liefhebben van het Woord en het gebed.

Geloven in praktijk

Zoals wij dat ook om ons heen en in onszelf kunnen zien. We kennen ze vast wel, gelovig en praktisch ingestelde mensen die met hart en hand werken, de handen uit de mouwen, dag en uur besteed aan het welzijn van mensen, dieren, dingen. Vindend en gelovend dat daarmee geloof en mensen tot recht komen. Een levend geloof dat blijkt uit het doen van goede werken. Soms daadwerkelijk op de barricade. Werken van barmhartigheid, naakten kleden, hongerigen voeden, zieken en gevangenen bezoeken, uiteindelijk doden begraven. Goede dingen doen, God en mensen liefhebben met alle kracht. (Jakobus 2:14)

Andere gelovigen wijden zich aan gebed en meditatie, geloven met hart en ziel in stille aanbidding, zittende aan de voeten van de Heer in alle rust en stilte biddend de Bijbel lezen, schatgraver en gelukzoeker zijn in het Woord van God. Soms door naar stiltecentra te gaan, naar een bedevaartsoord of of op pelgrimstocht. Biddend voor de kerk en de wereld, verlangende om te doen wat de Here God wil dat wordt gedaan. En een beter mens worden. God en mensen liefhebben met hart en ziel en verstand. Als een Maria aan de voeten van Heer, de lerende houding.

Heer, leer mij Uw wil verstaan,
en brengen in praktijk.
Help mijnde zuivere koers te gaan
gericht op het Koninkrijk.

De Grote Geboden

Marcus 12 vanaf vers 28 vertelt van Jezus en een schriftgeleerde die het goed met elkaar kunnen vinden. De schriftgeleerde vraagt aan Jezus wat het Grote Gebod is. En het antwoord dat Jezus geeft wordt door de schriftgeleerde goedgekeurd en beaamt. Het is alsof Jezus naar het oordeel van de schriftgeleerde is geslaagd voor een toets: het goede antwoord is gegeven. God liefhebben bovenal en de naaste liefhebben als jezelf. Woorden uit Deuteronomium 6 vers 5, aangevuld met Leviticus 19 vers 18. De geloofsbelijdenis van Israël: ‘Hoor Israël hoor, de HEER is één en is de enige.’ Geen verdeeldheid en geen andere goden. God staat op Één, bovenaan.

Ja, Jezus en de schriftgeleerde kunnen het goed met elkaar vinden, zeker wanneer de schriftgeleerde een aanvulling op de leefregel doet: dat God en mensen liefhebben uitstijgt boven alle brandoffers en andere offers. De schriftgeleerde vult Jezus aan met woorden uit de profeet Hosea waar God zegt: ‘Liefde wil ik, geen offers, met God vertrouwd zijn is meer waard dan menig offer’. (Hosea 6:6)

Leven na de dood

Ja, deze schriftgeleerde en Jezus kunnen het goed, het goede met elkaar vinden. Maar Jezus van Nazareth ondervond ook dat mensen vanuit hun geloof de discussie en de strijd met Hem aanbonden. Dat gaat het gelezen Bijbelgedeelte vooraf: daar kwamen Sadduceeën, en Sadduceeën leerden elkaar dat er geen leven is na de dood. (Marcus 12:18) En toch leggen deze Sadduceeërs aan Jezus de vraag voor hoe het zal zijn in het leven na de dood: het leven na dit leven waar de Sadduceeër zelf niet in geloofd: ‘Stel, je hebt bij leven verschillende relaties gehad. Je bent meerdere malen getrouwd geweest. Wie zal dan jou partner zijn in de hemel? (Marcus 12:23)

Het eeuwige leven

Blijkt uit de vraag van de Sadduceeër liefde voor God of voor zijn Woord of voor de medemens? Komen de Sadduceeërs met deze vraag mensen tegemoet die moeite hebben om hun relaties in stand te houden? Zoals de Samaritaanse vrouw bij de bron, of een vrouw van overspel beschuldigd? Is er in de vraag van de Sadduceeër troost te vinden voor wie geliefden hebben verloren aan de dood? Zijn de Sadduceeërs hiermee zorgzame pastors? De Here Jezus is wel de Goede Herder. Hij geeft wel een herderlijk en troostrijk antwoord: ‘Leer geloven in de kracht van God, leer de macht van God kennen! Bij God is alles mogelijk, mensen zullen als engelen in de hemel zijn’.

God is Almachtig en Heer van de levenden, in de hemel en op aarde. (Marcus 12:24-27). Heb God lief met hart en ziel en verstand en alle kracht. En bemin je medemens als jezelf. Wat de Sadduceeërs hadden te leren: Gods woord niet gebruiken voor eigen gelijk. Of om de ander in het nauw te drijven. Maar versta de boodschap van Gods liefde voor jou, Hij reikt jou eeuwige leven aan!

Met God vertrouwd zijn

En dan is het mooi om te lezen, hoe de schriftgeleerde bij Jezus een aanvulling doet op het Grote Gebod. De schriftgeleerde die aangeeft dat liefde zoveel meer waard is dan brandoffers en andere offers. De schriftgeleerde haalt woorden aan uit het profetenboek Hosea 6 vers 6. Waar staat dat God liefde wil en geen offers. Dat met God vertrouwd zijn meer waard is dan enig offer. Ja, de liefde tot God kan geuit worden in de offers die mensen brengen.

Er zijn gelovigen die hun leven hebben gegeven uit liefde voor God en uit liefde voor mensen. Denk aan dominee Martin Luther King wiens leven heeft gestaan in het teken van rechtvaardigheid. Baptistendominee Martin Luther King (Atlanta (Georgia), 15 januari 1929 – Memphis (Tennessee), 4 april 1968) die predikte:

Ik heb een droom
dat op een dag op de rode heuvels van Georgia
de zonen van vroegere slaven
en de zonen van vroegere slavenhouders
naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap.

Ik heb een droom dat op een dag
zelfs de staat Mississippi,
een woestijnstaat die verzengt
in de hitte van ongerechtigheid en onderdrukking,
omgevormd zal worden in een oase
van vrijheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom
dat mijn vier kleine kinderen
op een dag in een land zullen leven
waar ze niet zullen worden beoordeeld
op de kleur van hun huid maar op hun karakter.

Ik heb een droom vandaag …

Baptistendominee Martin Luther King die zijn leven heeft gegeven, het kostte hem zijn leven. Het leven werd hem door menselijk toedoen ontnomen, moedwillig afgenomen. Slachtoffer van haat en geweld. Liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer aard dan enig offer, staat er in Hosea 6. King had God lief, had het Woord lief, had mensen lief. Daaraan heeft hij zijn leven gewijd. Mag het een ‘offer’ worden genoemd?

Offeren vanuit trouw

En er zijn Bijbelse voorbeelden te geven van offerende mensen. Zoals de weduwe die twee muntjes in de offerkist op Jeruzalems tempelplein deed. Waar Jezus zei dat zij meer had gegeven dan alle anderen. Anderen offerden vanuit overvloed, maar de weduwe offerde vanuit armoede. (Marcus 12:41-44) Hoeveel liefde voor God en mensen bracht zij op? In het trouw zijn aan de tempeldienst om gaven te geven? In haar zorg besteden en aan medemensen? Offeren vanuit trouw. Open je hart voor God en je naaste, was de boodschap van Jezus.

Offeren als ritueel

En straks rond Kerst en de geboortverhalen van Jezus dan zien we Zacharias en Jozef en Maria hun offers brengen in de tempel, trouw aan de traditie, trouw aan wat hen is geleerd. Zacharias bracht het reukoffer (Lucas 1:9) en Jozef en Maria offerden bij de toewijding van Jezus, hun eerstgeboren zoon (Lucas 2:23 & 24) een eredienst aan God. Offeren als ritueel!

Offeren in de praktijk

En Paulus maakt de vergelijking met het geuroffer in de tabernakel en de tempel: dat in Jezus gelovende mensen een heerlijke geur zijn voor God en een heerlijke geur voor de mensen. (2 Korinthe 2:15) Gelovigen die in Jezus’ naam God liefhebben bovenal en hun naasten als zichzelf. Offeren in de praktijk!

Wij vandaag en morgen

Geloofshelden als Alida Bosshardt, Franciscus van Assisi, Maarten Luther en Martin Luther King spreken tot de verbeelding. Zij dienden God en mensen zoals het hen is gegeven. Maar hoe goed zou het zijn wanneer de voetsporen van Franciscus ook onze richting zouden gaan bepalen. Franciscus van Assisi die God diende door de schepping lief te hebben. Die in de natuur van het leven de grootheid van God heeft gezien. Franciscus die in mensen, dieren, lucht en zee en aarde, in de getijden, in de hemellichamen en wat je maar kunt bedenken ‘broer en zus’ zag, kinderen van Een Vader, schepselen van God. Hoe gaat de mensheid om met de aarde en met het heelal?

God dienen is de schepping dienen

Hoe gaan wij om met de dieren en met de natuur? God liefhebben bovenal, dat valt samen met het liefhebben, alles wat uit Zijn hand is voortgekomen. God liefhebben door goed te zijn voor mensen, dieren, dingen. En daar zorgvuldig mee omgaan. Klimaatdoelen stellen. Daar ook offers voor brengen. Jezelf onthouden wat je graag wilde hebben of eigenlijk wilde doen. Offers brengen door anders te gaan leven: weten wat je neemt, koopt en eet uit liefde voor God. Dat wij ons anders bewegen bij het gaan van A naar B uit liefde voor God en de schepping. Andere prioriteiten stellen aan de invulling van ons bestaan. Niet uit eigenbelang maar uit liefde voor mensen, dieren en het klimaat, ten diepste uit liefde voor God. Vrij vertaald: God dienen is de schepping dienen. En de schepping dienen is God dienen.

Dat wij met Jezus voor ogen, die het offer van Zijn leven heeft gebracht lief mogen hebben, al wat er is en aan ons is toevertrouwd.
Amen

Dit bericht heeft één reactie

  1. Gerrie

    Toepasselijk voor deze tijd.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren