Matteüs 6 vers 9&10 • Onze Vader (Wezenzondag)

Matteüs 6:9&10 en 1 Petrus 2:3-5

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Het schrijven van een brief

Een met de hand geschreven brief. Voor heel veel mensen is dat heel lang geleden. Brieven en berichten worden verzonden per E-mail, Whatsapp en SMS, om maar wat te noemen. Maar een uit de hand geschreven brief? Ja, ik schrijf weleens een wat uitgebreidere kaart, met meer daarop dan ‘een vriendelijke groet’ of ‘van harte beterschap’. Maar een echte brief naar een instantie of een belanghebbende, met de hand geschreven, dat is lang geleden.

Belangrijke brieven, in de huidige tijd worden deze veelal opgesteld vanachter achter een beeldscherm. Meer en meer geautomatiseerd, gedigitaliseerd, gecontroleerd. Zodat alle gegevens er correct inkomen. En ook daar zijn ‘regels’ voor. Waar de geadresseerden en de afzender staan, en waar de datum en de aanhef. Het is ook belangrijk om na te denken over de inhoud van het schrijven. Is de boodschap helder, staat er wat je zeggen wilt, komen de woorden over zoals bedoeld? En op het laatst de ondertekening. Namens of door wie is de brief geschreven en verzonden?

Een goede brief schrijven is iets anders dan een Whatsapp of een SMS bericht. Alhoewel, ook die korte berichten kunnen zeker verkeerd vallen, miscommunicatie, conflicten veroorzaken. Let op je woorden! Maar om bij het begin te beginnen, de aanhef, bij een brief is er na te denken, of je ‘Geachte, gewaardeerde, beste of lieve …’ zult schrijven. En over boodschap die je brengen wil, de vraag die je wilt stellen.

Het gebed van de Heer

Kijk dan eens naar de gebedswoorden die Jezus aan zijn leerlingen meegaf. Het gebed dat genoemd is gaan worden het ‘Onze Vader’. Het zou een brief aan God de hemelse Vader kunnen zijn. Lees maar mee!

Matteüs 6:7-13

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.]’

DE AANHEF (Onze Vader als brief)

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de hemel, in het hart van de Tien Geboden staat ‘eert uw vader en uw moeder’. En wanneer Mozes vraagt naar de naam van God, dan antwoord Hij ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ (Exodus 3:6) Jezus leert zijn leerlingen God aan te spreken als ‘Onze Vader …’ En dat wil wat zeggen! Je maakt deel uit van Gods kinderen, je bent verwant aan alle gelovigen van alle tijden (Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd), en je weet je verbonden met het volk van God dat uit de slavernij is bevrijdt, het draagt als op arendsvleugels.

De Here God waarover Mozes uitriep: ’De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.’ (Exodus 34:6&7) Een opmerkelijke omkering: zoals je er goed aan doet je voorouders hoog te houden (ook al kan dat moeite kosten), houd ook Mij in ere hoog, hemelhoog!

Laat Uw naam geheiligd worden

Laat uw naam geheiligd worden, ook dat staat in de ‘aanhef’. Wanneer je het woord ‘heilig’ opzoekt in een woordenboek, dan staat heilig voor volmaakt, onaantastbaar en gewijd. Wat een aanhef, wanneer dit gebed een brief zou zijn! Dat de Naam van God onaantastbaar, onkreukbaar, onberispelijk zal blijven! In hedendaags taal zeg je eigenlijk dat je niet wilt dat de Here God ‘imagoschade’ lijdt. Dat de Naam van God niet bezoedeld wordt.

In de Bijbel staat een naam vaak voor wie iemand is. Zoals de naam ‘Jezus’. Een Hebreeuwse naam afgeleid van Jozua, Jesjoea, wat betekent ‘God redt’. Een naam en waar iemand voor staat vallen in Gods Woord bijna altijd samen. Wat betekent jouw naam? En leef je daar ook naar, maak je jouw naam waar? Gods Naam is Heilig, Volmaakt, Onaantastbaar. En dan te beseffen dat de Here God tot zijn volk, zijn kinderen zegt: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’. (Leviticus 11:44-45, 19:2, 20:7, 20:26) Door elkaar en jezelf in ere te houden, houd je Mij in ere. Ook hier een wederkerige doorwerking. Heb je naaste lief als jezelf en God bovenal. Wat iemand ‘heilig’ is, daar kom je niet aan, daar blijf je vanaf. Kom niet aan de Heilige Naam van God!

1 Petrus 1:15&16

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Laat Uw koninkrijk komen

Laat uw koninkrijk komen, Johannes de Doper predikte dat het koninkrijk van de hemel nabij is (Matteüs 3:1) en Jezus van Nazareth moedigde aan het koninkrijk van de hemel en Gods gerechtigheid als eerste te zoeken, en dat de hemelse Vader weet wat wie in Hem geloven nodig hebben, dat al die andere dingen erbij gegeven zullen zijn: eten, drinken, kleding, eerste levensbehoeften, in een rechtvaardige wereld is er geen honger en dorst, worden mensen in al hun kwetsbaarheid gekleed en beschermd, wordt geen mens schaamteloos behandeld, hoeft niemand zich te schamen. In het koninkrijk van de hemel hoef je niet te hongeren en dorsten naar troost, zachtmoedigheid, barmhartigheid, zuiverheid, vrede en gerechtigheid, want daar is het koninkrijk van de hemel vol van! (Zaligsprekingen, Bergrede, Matteüs 5:1-10)

Laat Uw wil worden gedaan

Laat daarom uw wil, Gods wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Door die woorden te bidden spreek je dat verlangen uit, en zet je jezelf ertoe aan om er alles aan te doen dat er op aarde troost, zachtmoedigheid, barmhartigheid, zuiverheid, vrede en gerechtigheid zal zijn. Maar ook in het weten, woord en daad vallen in de Bijbel samen, voor de begrippen woorden en daden kent het Hebreeuws het woord DaBaR, zoals in het verhaal van de schepping: God sprak en het was er, zoals in de naam van Jezus, God Redt en Hij doet het. Zoals de Latijnse spreuk Ora et Labora van de Benedictijnen, bidt en werk.

Draag je stenen bij, laat je gebruiken als levende stenen, voeg je bij de levende Steen, schreef Petrus. (1 Petrus 2:5) Bijdragen aan het koninkrijk van de hemel. Laat uw Naam worden geheiligd. Heilig is uw Naam. Wees heilig want Ik ben heilig. Vorm een heilig priesterschap, toegewijde mensen tussen God en mensen in. Geen ‘heiligen’ maar ‘geheiligde mensen’ in de Naam van Jezus die hen het Onze Vader geleerd heeft te bidden.

1 Petrus 2:3-5

U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren