Nehemia 7 vers 72b – 8 vers 12 • Lees je Bijbel, bid elke dag

Nehemia 7:72b – 8:12 en Handelingen 2:41-47

Bij verschillende gelegenheden worden er Bijbels uitgereikt. Zo zijn er Bijbels gegeven aan kinderen die de christelijke basisschool of de zondagsschool verlieten. Soms met een persoonlijk woord van de onderwijzer erin geschreven zoals ‘Bewaar het goede dat je is toevertrouwd …’ of ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen …’

Bij huwelijksinzegeningen zijn er Bijbels meegegeven, de ‘Trouwbijbel’ met soms daarin een Trouwtekst zoals zoals ‘Dat liefde en trouw jullie niet verlaten …’ of ‘Wie op Hem vertrouwen omringt Hij met liefde …’ Met ruimte daarin om de namen te schrijven van de kinderen. ‘Hij geeft het Zijn beminden in de slaap …’

Ook bij zijn er Bijbels cadeau gegeven zoals bij de doop van een kind, het doen van belijdenis of de toetreding tot een ambt. Vaak is het cadeau doen van een Bijbel bij een kerkelijke gebeurtenis niet echt nodig, omdat er al één of meerdere Bijbels in huis zijn, maar wanneer er zojuist een nieuwe Bijbelvertaling tot stand is gekomen, dan is dat een mooie gelegenheid om een Bijbel cadeau te doen.

Meest verspreide Boek

Wist u dat de Bijbel het meest gedrukte en verspreidde Boek ter wereld is? Gelezen en vertaald in zo goed als alle talen van de wereld? Dan is het niet verwonderlijk dat je in alle kringloopwinkels wel een aantal Bijbels ziet staan of liggen! Op het eerste gezicht zou je denken dat zo’n Bijbel is afgedankt door iemand ‘die het wel geloofd’. Maar er zijn alleen al in Nederland zoveel Bijbels, dat een Bijbel in de kringloopwinkel niet verwonderlijk is. Gods Woord is wijd verspreid!

Eerbiedige omgang met de Bijbel

Over eerbied voor de Bijbel gesproken: er zijn ongelofelijk veel boeken geschreven geïnspireerd door en gebaseerd op het geloof in de God van Israël. Denk maar aan liedboeken, gedichtenbundels en gebedenboeken, christelijke studieboeken en Bijbelstudieboeken, boeken die gaan over geloofsleer en kerkgeschiedenis.

Maar de Bijbel neemt daarin een unieke en uitzonderlijke plaats in. Zo weet ik van een gelovig iemand die de Bijbel nooit en te nimmer op de grond zal leggen. Daarvoor staat de Bijbel voor haar te hoog aangeschreven. En zij zal ook nooit een ander boek, zelfs geen liedboek bovenop haar Bijbel leggen. De Bijbel is haar heilig. En zo weet ik van een predikant die weliswaar preekt van uitgeschreven vellen papier. Maar, zo zei deze dominee, onder mijn vellen papier heb ik tijdens mijn preken de Bijbel liggen. Daarin ligt de grondtekst van mijn woorden. De Bijbel niet zomaar een Boek. De Bijbelse woorden de bron van alle andere woorden.

Klaar staan om het Woord te ontvangen

En daarin herkennen we ook de woorden uit Nehemia 8 vers 5, dat de Israëlieten gaan staan wanneer Ezra de Wet van Mozes in een plechtig moment opent. Een ceremonieel moment, zoals ook wij gaan staan bij het openen van onze samenkomsten: het Woord van God, de Bijbel binnengebracht. Als het ware klaar gaan staan om het Woord van God te gaan horen. Zoals Gods Woord ook in het Bijbelverhaal van Nehemia een bijzondere plaats inneemt. ‘De Wet van Mozes, die de HEER aan Israël heeft opgelegd’ zo worden de door schrijver en priester Ezra voorgelezen woorden genoemd.

Woorden van God! Schrijver Ezra die dus niet citeert en voorleest uit ‘eigen werk’ maar Ezra die de Wet van God aan de Israëlieten voorleest. En die woorden maken emoties los! De luisteraars huilen bij de woorden die Ezra de Here God prijst. En de mensen barsten in tranen uit bij het horen van Gods Woorden.

Wederopbouw van Jeruzalem

Want wat is er gaande? De Israëlieten zijn bezig met de herbouw van de stad Jeruzalem. Er is als het ware een reparatie en restauratie van huizen en de muren gaande. Herstelwerkzaamheden en wederopbouw. En dat was hard nodig, want de stad Jeruzalem was een puinhoop en een bouwval. Lang geleden waren de inwoners van Jeruzalem naar Babel weggevoerd. Een deportatie van stadhouders, priesters en middenstanders en inwoners van de stad. Mannen, vrouwen, kinderen. In Bijbelse taal gesproken liep het uit op een zeventig jaar durende ballingschap. En daarmee ben je drie, misschien wel vier generaties verder. Maar in werkelijkheid had die ballingschap nog veel langer geduurd.

Zeventig jaar, het is volbracht

Ja, in Bijbelse taal klinkt zeventig jaar, een periode van volledigheid waarin alles moest worden volbracht. Zo hadden de Israëlieten de ballingschap verstaan en ervaren. De ballingschap naar Babel omwille van eigen tekortkomingen. Het verloren gaan van Jeruzalem als het gevolg van eigen goddeloosheid. Ja, Israëls profeten hadden de noodklok geluid en de vingers op de gevoelige plekken gelegd. De profeten hadden ervoor gewaarschuwd.

Maar Israëls profeten hadden de Israëlieten ook moed ingesproken. Profetisch werk! Troosten en bemoedigen, en bovendien hoop en uitzicht bieden! Ook dat is profetisch werk, de verkondiging van hoop. Eerlijk en oprecht in waarheid en trouw. Ja, die ballingschap van zeventig jaar in Bijbelse taal, een periode van wanhoop, van bezinning, van herstel. Geef ons visie, hoop en uitzicht op de weg van zuiver licht! (2 Kronieken 36:21)

Rechten van de mens

Wetende dat God niet los laat wat Zijn hand is begonnen. Dat God alles laat meewerken ten goede. Zichtbaar juist toen de tijden waren gekeerd er er andere tijden aanbraken, een nieuw beleid, een nieuwe koning Cyrus kwam aan het bewind. Koning Cyrus die zei ‘Laat de Israëlieten de stad Jeruzalem herstellen, wees de Israëlieten gunstig gezind’, dat was het nieuwe beleid van de nieuw aangetreden koning van het Perzische Rijk. Koning Cyrus die slaven als gevolg van oud bestuur de vrijheid gaf. Een einde maakte aan de ballingschap van de Israëlieten. Die godsdienstvrijheid verleende aan de volkeren in zijn rijk. Koning Cyrus van Perzië staat hoog aangeschreven! Aan hem wordt zelfs toegeschreven de grondlegger van de mensenrechten te zijn (zoek op ‘Cilinder van Cyrus ofwel Cyruscilinder’). Een geschenk uit de hemel aan het adres van de Israëlieten. Na zeventig jaar ballingschap!

En met die beladenheid zijn de Israëlieten in de dagen van Nehemia de stad Jeruzalem aan het herbouwen, aan het repareren en restaureren. Wat stuk en kapot was, dat wordt weer gemaakt. En wat de glans had verloren, dat wordt in glorie hersteld. En geloof maar dat er dan werk aan de winkel is! Stel je voor, een stad die eerst onderhevig is geweest aan oorlogshandelingen. En generaties lang bewoond door mensen zonder hart voor de stad. Bouw huizen, leg tuinen aan, ga relaties aan en laten er kinderen worden geboren en bist voor de stad, dat hadden de Israeliëten in Babel vernomen! Want de bloei van de stad is ook jullie bloei! (Jeremia 27)

Bouwen aan de huizen, de muren en de stadspoorten van Jeruzalem. Werken aan een menswaardig bestaan. Na de ballingschap naar Babel, waar de lieren aan de wilgen hadden gehangen aan de rivieren van Babylon. Wat een heerlijkheid om te gaan bouwen aan de eigen stad, bouwen aan Jeruzalem, de plaats van vrede, waar God en mensen tot vrede en welvaart en recht zullen komen, Jeruzalem, Stad van Sjaloom.

God aan het woord laten komen

Maar in alle bedrijvigheid beklimt dan schrijver en priester Ezra het spreekgestoelte. Het is alsof priester Ezra sommeert: ‘Inwoners van Jeruzalem, mannen en vrouwen en kinderen en ieder die deze woorden kan begrijpen, leg jullie gereedschappen en werkzaamheden voor dit moment neer, nu even geen gemetsel en getimmer en passen en meten, maar leg je oor en je hart te luisteren naar deze woorden, woorden eerder aan jullie voorouders gegeven, woorden aan Mozes toegeschreven en doorgegeven van vader op zoon en moeder op kinderen, generaties lang tot aan de dag van vandaag.’ En de Levieten legenden de woorden uit. God aan het woord in de levens van mensen!

Dromen dromen, visioenen zien

Ja, Ezra las de Wet van Mozes voor. Een urenlange lezing. Maar de Levieten legden die woorden uit. Hoe zullen ze daar mee bezig zijn geweest, als het ware Bijbelgespreksgroepen houdend. Tijdens een werkonderbreking. Maar de uitwerking was er niet minder om, was overweldigend, profetische woorden gingen ter plekke in vervulling: ‘Ouderen die dromen dromen, zonen en dochters die profeteren, jongeren die visioenen zien! (Joël 3:1&2) God spreekt door Zijn Woord, God spreekt door Zijn Geest, God spreekt mensen aan en door mensen heen! En wij, wetende van Jezus sprekend God de Vader; Gods vergevende liefde spreekt in Jezus van het kruis.

Ja, het blijft een vraag welke woorden al die emoties los hebben gemaakt, maar de uitleg is helder, God heeft het geluk voor ogen, en wist alle tranen van de ogen. God is genadig, liefdevol en geduldig en tot vergeving bereid, en heeft als op adelaarsvleugelen gedragen. En God laat niet los, het werk dat Hij is begonnen! Want God is getrouw en Zijn plannen falen niet. Zijn gedachten gaan onze gedachten te boven. En de vreugde die de Heer geeft is onze kracht! En Hij zal zijn ons lied! Teksten die in gelegenheidsbijbels een prachtige boodschap aanreiken!

En zag u en hoorde en verstonden u en jij en ik het ook? In de Bijbellezing uit Handelingen? De boodschap hoe aansluitend het verhaal van Pinksteren is? In Jezus gelovende mensen die samen aan tafel gaan, het leven vieren! Vanwege Gods Woord en Gods Geest die in één adem bezielen: bij elkaar thuis deelden de mensen die in Jezus geloofden hun maaltijden. In een geest van eenvoud en vol vreugde. ‘Bewaar het goede dat je is toevertrouwd …’‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen …’‘Dat liefde en trouw jullie niet verlaten …’‘Wie op Hem vertrouwen omringt Hij met liefde …’ Geleerd hebbende uit de Bijbel door de adem van Gods Geest: Samen in de naam van Jezus heffen zij een loflied aan! ‘God is genadig, liefdevol en geduldig en tot vergeving bereid’. In de Naam van Jezus onze Heer, amen

Dit bericht heeft één reactie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren