Exodus 20:2-17 Nieuwe Bijbel Vertaling

(1) In ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. (Exodus 20:2)

(2) Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet meer, vereer ze niet, want ik, HEER, uw God duldt geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. (Exodus 20:3-6)

(3) Misbruik de naam van de HEER, uw God niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. (Exodus 20:7)

(4) Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God, op die dag mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die in uw stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. (Exodus 20:8-11)

(5)Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God u geven zal. (Exodus 20:12)

(6) Pleeg geen moord. (Exodus 20:13)
(7) Pleeg geen overspel. (Exodus 20:14)
(8) Steel niet. (Exodus 20:15)
(9) Leg over een ander geen vals getuigenis af. (Exodus 20:16)
(10) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ (Exodus 20:17)