Johannes 2 vers 1-12 • De bruiloft van het Lam

Bruiloft te Kana

Heeft u weleens gekeken  in de keuken van een restaurant? Of van een snackbar? Of van een zalencentrum? Soms kun je daar een glimp van opvangen, bijvoorbeeld door het doorgeefluik voor de maaltijden of voor de afwas. Terwijl de gasten in het restaurant aan hun tafels zitten zie je in de keuken koks en afwassers druk in de weer. Met vis en vlees, olie en boter, zout en kruiden. Met brood en soep en ijs en slagroom. En dan de bedienden die heen en weer lopen tussen de keuken en de gasten. Zodat het de gasten aan niets ontbreekt, dat hun tafels gedekt zijn en hun glazen vol. (naar Psalm 23)

Johannes 2:1-12

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’

Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Bruiloft te Kana

De vertelling van ‘Bruiloft te Kana’. De evangelist Johannes neemt ons mee naar een bruiloft. En laat ons als het ware achter de schermen kijken. Een kijkje in de keuken terwijl de bruiloft in volle gang is. Waarschijnlijk kost het ons geen moeite om ons een bruiloft voor te stellen: het bruidspaar als het stralende middelpunt, mensen op de dansvloer en aan tafels om hen heen, familie en vrienden van hem en van haar die elkaar leren kennen.

Water, wijn en bruidegom

Maar daar is het Johannes niet om te doen. Bij de evangelist gaat het om wat er achter de schermen gebeurt. Johannes is niet oppervlakkig, maar wil ons meenemen, de diepte in. Neemt ons mee naar een ‘onder onsje’ tussen Jezus en zijn moeder. En naar Jezus’ moeder die bedienden aanspreekt. Een kijkje in de keuken en achter de schermen. En naar de ceremoniemeester die de bruidegom complimenteert. Johannes die ons leiden wil naar onderliggende lagen.

In den beginne was het goed

Laten we beginnen bij het water. Oppervlakkig zou je eroverheen kunnen lezen. Maar dit is een Bijbelverhaal. Waarin onderliggende lagen bovenkomen. Zoals bij het water in deze vertelling. De watervaten in het verhaal staan er voor een ritueel, voor het reinigingsritueel. En dat gaat verder dan handen wassen voor het eten. Het gaat erom dat de bruid en de bruidegom rein en zuiver hun gezamenlijke leven beginnen. Hoe het verder ook zal gaan, wie of wat er ook op hun weg zal komen: ‘In den beginne was het goed’.

Gods Geest over het water

Denk aan de openingszin van de Bijbel: De aarde was woest, doods en duister, maar Gods Geest zweefde over het water, en dat maakte een wereld van verschil! Over de aarde kwam licht, er kwam land om te leven, de aarde werd vruchtbaar, de werelden kwamen tot leven en kwamen tot bloei. En God zei en zag dat het zo goed was! Waar Gods Geest is, en over het water zweeft, waar Gods Geest aanwezig is, en waar Gods Geest aan het werk gaat, daar wordt water Levend Water en komen er stromen van zegen! En daar wil de evangelist Johannes naar verwijzen. Naar het water van het begin waar God zijn licht over laat schijnen.

Gedoopt met water en Geest

Denk daarbij ook aan Johannes de Doper bij wie in mensen ook een nieuw begin werd gemaakt. Door zich onder te laten dompelen in het water. Om als herboren, als nieuwe mensen weer boven water te komen. Mensen in het teken van een nieuw begin, een gezuiverd geweten. Al zul je keer op keer in aanraking gaan komen met onzuiverheden, ten diepste ben je gereinigd omdat je geloofd in Gods vergeving en Gods genade. Omdat je geloofd in het Woord van God.

Toen Johannes de Doper Jezus gedoopt had in het water van de rivier de Jordaan, toen was daar ook de Geest van God boven het water. Johannes de Doper die van Jezus zei: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’ (Johannes 1:33 & 34)

Wijn

Maar ook de wijn in het verhaal is niet zomaar wijn. Een tijdje geleden hoorde ik een wijnkenner enthousiast vertellen over wijnen. En de vraag was wat nu werkelijk het verschil was tussen een goedkope huiswijn uit de schappen van de supermarkt, en de kostbare wijn die jarenlang heeft liggen rijpen in een wijnkelder. En de vraag was ook of je verschil kunt proeven, tussen een wijn van een paar euro, of van honderden euro’s voor een fles.

Wijnkenner

Waarop de wijnkenner in alle eerlijkheid zei: ‘Een wijn die duizend keer duurder is dan een andere wijn, die smaakt niet duizend maal lekkerder’. Maar, zei de wijnkenner; ‘Het gaat om het verhaal van de wijn. Waar en wanneer en door wie zijn de druiven geplant? Op welk landgoed zijn de druiven gerijpt en geoogst? In welke wijnpers is er geperst en in wijnkelder heeft de wijn gerust? En door wie en bij welke gelegenheid is deze wijn eerder geschonken en gedronken en uit welk glas. Daar gaat het dus om.’ En zo verheugde de wijnkenner zich om het drinken van een kostelijke wijn, samen met vrienden op kostbare momenten …

Over wijn in de Bijbel

En daar gaat het dus ook om, ook wanneer er in de Bijbel over wijn wordt gesproken. En ja, in de Bijbel staan ook de waarschuwingen, dat wijn de mensen blij maakt, maar dat teveel ook tot dronkemanspraat, en wangedrag kan leiden. Alcoholisme ligt op de loer. En in de Bijbel staat ook dat het onthouden van wijn en sterke drank horen kan bij toegewijd zijn aan God. Zoals Simson in het Oude Testament, en Johannes de Doper in het Nieuwe Testament.

Maar Bijbelse wijn en Bijbelse wijngaarden staan voor de nabijheid van het koninkrijk van de God. Zoals de profeet Jesaja beschrijft, dat het koninkrijk van God is als een feestmaal met gerijpte wijnen. (Jesaja 25:6) En Micha profeteert dat eens geen volk meer tegen een ander volk zal optrekken, en dat geen mens zal weten wat oorlog is. Waarbij ieder in vrede zal zitten onder zijn wijnrank en vijgenboom.

Dat is de wijnkennis van de Bijbel. De wijn als teken van aanwezige Sjaloom, aanwezigheid van allesomvattende vrede! (Micha 4:4) Denk maar eens aan Psalm 23, de Herderspsalm, U richt voor mij een maaltijd aan en mijn beker vloeit over. En wat zei Jezus tot zijn leerlingen? Ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de landman. En jullie zijn de ranken, bestemd om vrucht te dragen!

De bedienden wisten het wel

Bij Jezus veranderde water in wijn, vertelt Johannes. En de bedienden, die wisten het, staat er in het verhaal van de Bruiloft te Kana. Zij hadden gehoor gegeven aan Jezus’ woorden. Zij hadden water laten stromen. Water bedoeld voor de reiniging. De bedienden die wisten van water en wijn. Niet van ‘water bij de wijn’, een waterig smakeloos goedje, maar weten van de diepe betekenis van wijn. Van de nabijheid van het koninkrijk van God. De voorsmaak van het koninkrijk van de hemel. Het goede proeven van God, de vreugde die gevonden wordt in het naleven van Zijn Woord. Wat Hij ook zegt, doe het! Volg Jezus’ woorden op, en het zal je goed doen!

Over de Bruidegom gesproken

En dan over de Bruidegom gesproken. Johannes de Doper, en Johannes de evangelist: Zij laten weten, wie de Bruidegom is. Zij wijzen op Jezus, dat Hij de Bruidegom is. Johannes de Doper die een hoofdstuk later gaat zeggen ‘dat hij de vriend van de Bruidegom is. En dat hij de bruid aan de Bruidegom gunt. En dat hij blij is om de Bruidegom te horen. Dat hijzelf volmaakt gelukkig is omwille van de Bruidegom. De bruiloft te Kana, water en wijn, Jezus als Gast en Bruidegom lopen door elkaar heen, lopen in elkaar over!

Johannes 3:29 & 30

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij: mijn vreugde is volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner.

De bruid staat klaar!

Wat een veelzeggend verhaal! Omdat de Bijbelse woorden zeggen dat wijn een teken is van het Verbond en van het koninkrijk van God. Wanneer Jezus bij het Laatste Avondmaal zijn leerlingen opdraagt dat zij steeds weer bij de wijn aan Hem moeten denken. Onophoudelijk en bij herhaling. Onlosmakelijk verbonden met Hem. En wanneer in het Bijbelboek Openbaring geprofeteerd wordt over de Bruiloft van het Lam, dan wordt duidelijk dat de bruid van Jezus een bijzondere bruid is.

Dat Jezus’ bruid de kinderen van God zijn. Zijn bruid zijn de mensen zijn die Zijn woorden voor waar houden. Zijn bruid zijn de gelovige mensen die van Hem houden en naar Hem verlangen. Zoals de tien meisjes in de gelijkenis die weliswaar in slaap zijn gevallen vanwege het lange wachten op de Bruidegom, maar die bij de eerste signalen de Bruidegom tegemoet gaan, elkaar wakker schuddend Hem tegemoet met brandende lampen, als ware het feestelijke lampionnen in de nacht. (Matteüs 25:4) Ja, de bruid van de Bruidegom is een bijzondere!

Openbaring 19

En Johannes de Doper noemde Jezus het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Openbaring 19, de aankondiging van de Bruiloft van het Lam! Jezus blijkt Gastheer, Lam en Bruidegom tegelijk! En wie bij Hem horen Zijn zijn bruid. Zijn hart dat uitgaat naar het volk van Israël, naar de kinderen van Abraham, Isaak en Jakob, Zijn oogappel en lieveling. Zijn hart dat uitgaat naar wie zich gered, gereinigd en geheiligd weten door het lijden en sterven van Jezus. Naar wie met Hem zijn opgestaan tot het nieuwe leven. Op de derde dag, op die dag was de bruiloft te Kana. Hoe veelzeggend is dat! Op de derde dag stond Jezus op uit de dood. En Hij ziet ernaar uit dat de gehele schepping Hem zal gaan zien, de Heer van alle leven!

Tussen de coulissen

We zeiden het al bij het begin van deze overdenking. Dat de evangelist Johannes ons achter de schermen en tussen de coulissen van de Bruiloft te Kana wil laten kijken. Waar hij tippen van de hemelse sluier voor ons oplicht.

Onszelf herkennen

Waarmee wij onszelf kunnen herkennen in de moeder van Jezus. Die ziet dat de wijn op is. Dat het koninkrijk van de hemel teniet wordt gedaan en vaak ver te zoeken is. Maar dat wij dan ook zullen zijn als de moeder van Jezus die weet bij wie we aan hebben te klampen, zeggende dat het op is, dat de glans weg is, dat de vreugde is verdwenen.

Maar ook dat we onszelf zullen herkennen in de moeder van Jezus. Dat wanneer de Heer op zich laat wachten, zeggende dat alles er zal zijn op Zijn tijd, ook al kunnen wij niet wachten, duurt dat voor ons al een eeuwigheid, dat we dan toch zullen blijven zeggen en geloven: doe wat de Heer zegt, want Zijn woorden zijn waar en betrouwbaar. Op zijn woorden kun je bouwen.

Dat wij dan ook zullen zijn als de bedienden. Die niet mondjesmaat met Jezus’ woorden omgaan, zuinig of berekenend, maar dat we het Levende Water zullen laten stromen, waar maar mogelijk zullen vullen tot de rand, tot overlopen aan toe. Dat we in onszelf zullen herkennen, dat ons hart daar vol van zal zijn, dat we zullen delen in vreugde en vrede.

Dat wij dan zullen zijn als de ceremoniemeester, zich verwonderend over de goedheid van de Heer, bij wie alles anders is, die verandering teweeg brengt in de levens van mensen. Die laat weten dat het hemelse al geproefd wordt in dit leven, hoe zal het zijn wanneer de Heer in ons midden is.

Moge wij ons dan herkennen in de leerlingen van Jezus. Die met Hem meegingen naar een bruiloft, denkende dat zij de gasten waren, uitgenodigd voor een feest. Om gaandeweg te gaan weten dat het de Bruidegom is te doen om hen. Dat zij samen met al Gods kinderen en alle heilige geroepenen zijn als de bruid voor Hem. In het hemels koninkrijk.

En geloof maar, het koninkrijk van de hemel, dat smaakt HEERLIJK!

Amen

Openbaring 19:6-8

Laten al zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, groot en klein, Hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

En zij komen van oost

En zij komen van oost en zij komen van west,
liggen aan in het koninkrijk Gods.
Samen rijken en armen, geëerd en veracht
liggen ze aan in het koninkrijk Gods.
En niemand vraagt naar slecht of goed,
als’t kleed maar rein is door het bloed.
En zij komen van oost en zij komen van west,
liggen aan in het Koninkrijk Gods.

En zij komen van oost en zij komen van west,
liggen aan in het koninkrijk Gods.
Na de grote verdrukking in eeuwige rust
liggen ze aan in ‘t koninkrijk Gods.
Van ieder ras, uit elk geslacht
zijnde allen hier testament gebracht,
zie van oost en van west en van noord en van zuid
liggen ze aan in het koninkrijk Gods.

zie ook Wijn verheugt God en mensen

En Wijn in het koninkrijk van God

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren