Manifest van John Wesley • Methodisme

METHODISME

Dat John Wesley’s werk en preken vruchten heeft gegeven blijkt uit het feit dat zich in Bristol ‘s werelds oudste Methodistenkerk bevindt, gedateerd 1739, hetzelfde jaar als waarin Wesley het werk van Whitfield voortzette. De kapel met de bijbehorende ruimten wordt beschouwd als de bakermat van de wereldwijde methodistische beweging. Het oorspronkelijke gebouw droeg de aanduiding The New Room.

Bristol

John Benjamin Wesley (1703-1791), de grondlegger van het methodisme kwam op 31 maart 1739 op voorstel van George Whitefield (1714-1770) prediken in Bristol in het zuidwesten van Engeland. De rondtrekkende prediker Whitfield stond op het punt om naar Amerika te gaan om daar zijn prediking voort te zetten. Wesley en Whitfield kenden elkaar van hun studietijd aan het Oxford College. Whitfield was lid geworden van de ‘Oxford Holy Club’, een studentengroep die zich richtten op Bijbelstudie, vasten en gebed en naastenliefde. Charles Wesley (1707-1788), de broer van John was daarvan de initiatiefnemer en diens broer John had zich daarbij aangesloten.

Whitefield  en Wesley

Whitefield had de afgelopen zes weken indrukwekkend in de stad gepredikt, en hij wilde dat zijn vriend en collegapredikant het goede werk daar zou voortzetten. Op 2 april 1739, bij de steenbakkerij langs de hoofdweg van St. Philip’s Marsh verkondigde hij overtuigend de blijde tijding van redding en verlossing door geloof. Wesley zou hebben gesproken over Jezus’ woorden uit het Evangelie naar Lucas:

Lucas 4:18-19 naar Jesaja 61:1-3

De Geest van de Heer rust op Mij,
want Hij heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij Mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Maatschappelijke ongelijkheid

Een gewaagde tekstkeuze in meerdere opzichten: Engeland voer wel bij de slavernij, er heerste uitbuiting van laaggeletterden en er was sprake van grote maatschappelijke en sociale ongelijkheid met als gevolg kansrijke- en kansarme bevolkingsgroepen. Niet in de laatste plaats door de praktijk van de slavernij. Maar Wesley’s hart brandde vol vuur en passie voor het welzijn van mensen in de ruimere zin van het woord. Een boodschap aan rijk en arm.

The New Room in Bristol

Dat John Wesley’s werk en preken vruchten heeft gegeven blijkt uit het feit dat zich in Bristol ‘s werelds oudste Methodistenkerk bevindt, gedateerd 1739, hetzelfde jaar als waarin Wesley het werk van Whitfield voortzette. De kapel met de bijbehorende ruimten wordt beschouwd als de bakermat van de wereldwijde methodistische beweging. Het oorspronkelijke gebouw droeg de aanduiding The New Room.

Methodistisch centrum

Het gebouw diende meerdere doelen omdat Wesley de leden van de gemeenschap aanmoedigde om voedsel en kleding aan de minder bedeelden aan te bieden, een school voor kinderen te runnen, bezoeken aan de nabijgelegen gevangenis te regelen en de zieken te helpen door een gratis medische apotheek te huisvesten. Veel van de kenmerken van het vroege methodisme, waaronder het ‘klassensysteem’ waarin christenen in kleine groepen het geloof leren, vieren en delen en elkaar bijstaan verschenen voor het eerst in de New Room.

John Wesley’s Manifest

In de hal van ‘The New Room’ staan de twaalf handreikingen, het ‘manifest van John Wesley’ aangetekend. Woorden die weliswaar zijn aangepast aan de huidige tijd, maar die nog altijd actueel zijn.

Verklein de kloof tussen rijk en arm
Streef naar volledige werkgelegenheid
Maatregelen invoeren om de allerarmsten te helpen, waaronder een leefbaar loon
Bied het best mogelijke onderwijs
Geef individuen het gevoel dat ze het verschil kunnen maken
Bevorder tolerantie
Bevorder de gelijke behandeling van vrouwen
Creëer een samenleving gebaseerd op waarden en niet op winst en consumentisme
Beëindig alle vormen van slavernij
Vermijd oorlogen
Vermijd bekrompen eigenbelang en verbreed het wereldbeeld
Zorg voor de dieren met wie we onze planeet delen.

BRON: ‘John Wesley in Bristol’, Kenneth Morgan.

Ga naar: New Room Bristol

Zie ook: William en Catherine Booth

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren