Psalm 150 • Loof Hem!

Symfonieorkest

Het instrumentarium van een Symfonieorkest bestaat uit strijkers, blazers en slagwerk. Waarbij de strijkers als zijnde snaarinstrumenten bestaan uit violen, altviolen, cello’s en bassen. De blazers uit hout, riet en koper, zoals piccolo’s, dwarsfluiten, hobo’s, klarinetten en fagotten, trompetten, hoorns, tuba’s, trombones en bassen. Het slagwerk wordt gevormd door de pauken, trommels, cymbalen, xylofoons, triangels, castagnetten en tamboerijnen.

En dan zijn er ook nog het klavecimbel, de piano, de harp en het klokkenspel. Het orgel, de panfluit, en de menselijke stemmen sopraan, mezzosopraan, alt, tenor, bariton, bas of een heel koor. Alles en iedereen met een eigen klankkleur. Herkenbaar in Psalm 150 waarin hoorns schallen en cymbalen klinken, gevoelige snaren worden aangeraakt. Waarbij de schrijver van Psalm 150 als een koor- en orkestleider dirigeert: al wat wat ademt, loof de Heer!

Orgel Nidaros Kathedraal

Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,
loof Hem in zijn machtig gewelf,
loof Hem om zijn krachtige daden,
loof Hem om zijn oneindige grootheid.

Loof Hem met hoorngeschal,
loof Hem met harp en lier,
loof Hem met dans en tamboerijn,
loof Hem met snaren en fluit.

Loof Hem met klinkende bekkens,
loof Hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!

Honderdvijftig Psalmen

In de Bijbel zijn honderdvijftig Psalmen opgenomen. Bijbelse liederen waarin als het ware het hele leven wordt bezongen. Van geloof en twijfel, van op weg en verloren zijn, van liefde en haat, van blijdschap en verdriet, liederen over de hemelen en de aarde, de zeeën en de hemellichamen, de schepping met mensen, dieren en gewassen, over Gods bedoelingen en de relatie van de mens met God en andere mensen.

Psalmen kunnen poëtisch zijn, met parallellen, herhalingen in andere woorden. Er zijn ook Psalmen waarvan de verzen in het Hebreeuws op alfabet staan, en tegenstellingen verwoorden, zoals in Psalm 1. Je draagt vrucht of je bent kaf. Het hele leven wordt beschreven en bezongen in de Psalmen. Psalm 1 begint met leven naar Gods woord, wil en wet. Uitlopende op Psalm 150, door alles heen, loof de Heer!

Tien maal ‘Loof Hem’

Waarbij er tien regels in Psalm 150 zijn die met ‘Loof’ beginnen. En dan een elfde maal een aanvulling: ‘alles wat adem heeft, loof de HEER! Dus ook de tamme dieren en de dieren in het wild, de vogels, je kunt je er ook de reptielen en de vissen bij voorstellen, alle levende wezens, inclusief de bomen, planten en gewassen, het ruisende riet, de wuivende korenvelden, al wat leeft, loof de HEER! Neemt niet weg dat er tien zinnen in Psalm 150 die ‘Loof’ als begin hebben staan.

Twaalf stammen, loof Hem!

Zou het niet mooi geweest zijn wanneer de psalmdichter twaalf maal ‘Loof Hem’ hebben geschreven? Het volk van de Israëlieten waaronder de Psalmen zijn ontstaan kent immers twaalf stammen, twaalf familielijnen, uitlopers van aartsvaders Abram, Isaak en Jakob. Twaalf God lovende stammen, het gehele volk zou dan in het loflied aangemoedigd worden om eenparig te gaan jubelen.

Met aansluitend het aantal door Jezus geroep discipelen: Jezus riep twaalf leerlingen die Hij apostelen noemde, dat  zou dan prachtig in lijn liggen met Psalm 150. En dan te bedenken: de toonladder die bij westerlingen natuurlijk in de oren klinkt, die kent ook twaalf op zich staande tonen. Op een orgel, een piano of accordeon (meestal) de witte toetsen. Ook twaalf zou in harmonie zijn met onderliggende lagen. En een jaar telt twaalf maanden, dus het hele jaar door ‘Loof de HEER’!

Tien Geboden

Maar welgeteld zijn het dus tien regels die beginnen met de aanmoediging ‘Loof Hem’. ‘Tien’ duidt ook het getal aan van de Tien Woorden ofwel de Tien Geboden, genoemd de wetten van Mozes. De tien beginselen, de tien basisregels voor leven naar Gods bedoeling. Waarin vijf geboden staan waarmee de Here God eer wordt geëerd en gewaardeerd, en vijf geboden waarmee mensen elkaar zullen respecteren.

Tien Geboden om te loven

Eigenlijk een prachtige verwijzing: loof de HEER door geen andere goden erop na te houden, geen goden te ‘knutselen’ en daarvoor gebukt te gaan, loof Hem door zijn Naam niet leeg en loos te misbruiken. Maar loof de HEER door in navolging van Hem de zevende dag te vieren als een rustdag. En loof de Heer door af te blijven van het leven, van de relaties, van de eigendommen en van de waardigheid van de naaste. Loof de HEER, ook door niet jaloers, afgunstig te zijn! Loof de HEER door je handel en wandel door het leven! Al heb je er beide handen vol aan, heb je hoofd en hart erbij te houden, om het niet mis te laten gaan: tel tot tien! Doe Hem en je naaste eer aan! ‘Omwille van het Loof de HEER!’

Welgeteld twaalf maal ‘Loof Hem!’

Maar wacht eens even … halleluja, daar begint Psalm 150 mee. Halleluja is het eerste en het laatste woord! En halleluja, dat betekent ook ‘Loof de HEER!’ Halleluja is een samenvoeging van Loof en van de NAAM van God, van JHWH, Adonai, HEER! Tien zinnen die beginnen met ‘Loof’. En daarbij opgeteld twee maal ‘Halleluja’, Loof de HEER! Dat maakt twaalf! Waarmee er komt te staan: Heel Gods volk, al Gods kinderen, loof de HEER. En daaraan toegevoegd alles wat adem heeft, loof de HEER! Een veelzeggende samenvatting, alles wat leeft wordt aangemoedigd de HEER te loven!

Heel de schepping, loof Hem!

Ja, Israël is Gods oogappel, Gods lieveling. Maar de Here God sluit niet buiten, Gods liefde beperkt zich niet tot Israël. Zichtbaar in Jezus: Jezus riep twaalf apostelen en zond een veelvoud aan leerlingen uit, om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. God de Almachtige  schenkt alle volken zijn liefde, omarmt al zijn mensenkinderen, heel de wereld, heel de schepping, al wat ademt en leeft. Denk aan Handelingen 2, de geboorte van de kerk, de uitstorting van de Heilige Geest: ieder hoorde in eigen taal vertellen van Gods grote daden. Alles wat adem heeft, spirit heeft, de geest heeft, looft Hem! Zoals God die in Genesis 2 de mens adem inblaast. En bovendien de mens bij wie God de ultieme levensadem, de Heilige Geest heeft ingeblazen!

Tien expressies om te loven

Met deze aanvulling, dat er tien expressies, menselijke uitingen worden genoemd waarmee de HEER is te loven: met hoorngeschal (1) en fluit (2) als de blaasinstrumenten, de citer (3), de lier (4) en de snaren (5) in het algemeen als snaarinstrumenten, de tamboerijn (6), bekkens (7) en cimbalen (8) als slaginstrumenten, de dans (9) en de menselijke stem (10) wanneer je met lege handen staat. Maar door alles heen klinkt: zet in je gaven en talenten!

Nidaros Kathedraal

Loof Hem in zijn heilige woning

Ja, in de kerk daar wordt gezongen. Om het met apostel Paulus te zeggen: ‘Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.’ (Efeziërs 5:19). En nadat Jezus Christus heengegaan was ‘keerden Zijn leerlingen in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden’. (Lucas 24:52 – 53)

Samen zingen in de liturgie zorgt voor verbinding met elkaar en een veelstemmig verbonden zijn met de Ene. Samen zingen in de liturgie is ook samen belijden.

BRON: www.theologie.nl

Er wordt wel gezegd: Zingen is als het de ademen van de ziel. En dat sluit aan bij Psalm 150 waar staat ‘Loof de HEER in zijn heilige woning’. Voor de Israëlieten was Gods heilige woning de tabernakel, de ontmoetingstent waar God woonde achter het voorhangsel, in het heilige der heiligen. En voor koning Salomo tot in de van Jezus van Nazareth was dat de tempel van Jeruzalem, dat was de ultieme plaats waar God werd geëerd, aan God werd geofferd en waar God werd aanbeden.

Zoals synagogen en kerken en tal van andere heilige huizen plaatsen zijn gewijd aan God die zich bekend maakte aan Mozes met de woorden ‘Ik ben die Ik ben.’ ‘Looft Hem in zijn heilige woning’ zegt Psalm 150! Zowel met zang en muziek, maar ook in je hart, je ziel en je verstand. Loof Hem in denken en doen, in het huis van God dat jou heilig is, loof Hem in je eigen heilige huisje, loof Hem in het omzien naar je naaste, en in het lief hebben van Hem bovenal, loof Hem van binnen en van buiten! Je bent een tempel van de Heilige Geest! (1 Korintiërs 6:19)

Loof Hem in zijn machtige gewelf

Loof God in zijn heilige woning, loof Hem in Zijn machtige gewelf, loof Hem om Zijn krachtige daden: Vrij vertaald: roep het van de toren, prijs Hem de hemel in, laat het de liederen en getuigenissen over Hem klinken over bergen en door dalen! Loof Hem in alle toonaarden, wetende dat woorden te kort schieten, maar dat Zijn Heilige Geest de woorden zal geven en liederen zal ingeven om te getuigen van de machtige daden van God. Loof Hem onder een open hemel in de ruimste zin van het woord. Loof Hem in de vrije natuur, loof Hem in de open lucht, in Gods overweldigende schepping.

Loof Hem om zijn krachtige daden

Tegeltjeswijsheden leert dat het concert van het leven niemand een programma krijgt. Maar meespelend in het loforkest voor de Allerhoogste heeft ieder een eigen toon, een eigen stemming en klankkleur. En ook in ritme en tempo zijn er tal van varianten. Waarbij het moment van het leven de muziek en de melodie bepaald.

Maar of het nu in je is, om de vrolijke flierefluiter te zijn, of de toonaangevende hobo. Of je nu de komiek van het geheel bent zoals de fagot, of de grondtoon leggende bas. Of je nu schettert en schatert als trombones  en trompetten, duidelijke signalen gevend, of behoort tot het kleine grut als de piccolo’s en de blokfluiten, gedreven om een dwarsfluit te zijn: Loof de Heer met alles wat in je is.

Misschien zie je alles wel zwart-wit als een toetsenist, kun je niet dempen als bij een klavecimbel, of ben je als een mezzosopraan, ergens ertussenin. Bij het hogere kun je niet bij, maar je wilt ook niet te diep. Maar wellicht breng je wel vrede en harmonie zoals een lieflijk bespeelde harp, ook al raak je met je strijkstok gevoelige snaren. Maar door alles heen wil je laten klinken: Loof de Heer met alles wat in je is.

Het wordt al harmonie en schoonheid

En al zit je er weleens naast, klinkt het niet zoals je graag zou willen, en denk je soms het tempo niet bij te houden: vertrouw er maar op: in de hemelgewelven worden de klanken verstaan vanuit de diepste schuilhoeken van ons hart en leven. En geloof maar, het wordt al harmonie en schoonheid, als je ziel Gods tonen hoort!

Efeziërs 5:19-20

Met de woorden van de apostel Paulus gesproken:

‘Volg het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.’ (Efeziërs 5:1 & 19 – 20)

Halleluja!
Loof God in zijn heilige woning,
loof Hem in zijn machtig gewelf,
loof Hem om zijn krachtige daden,
loof Hem om zijn oneindige grootheid.
Halleluja!

Amen

Over Zacharias in het heiligdom

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren