Psalm 8 • Sterren van de hemel

Psalm 8 gelezen naast Exodus 2:1-10

Lichtvervuiling

Op plaatsen waar veel bebouwing is met huizenbouw, of waar veel industrie en bedrijven zijn, of waar aan kassenbouwer wordt gedaan, of langs verlichte snelwegen, daar kan zich ‘lichtvervuiling’ voordoen. Dan is er zoveel kunstmatig licht dat er minder of nauwelijks nog sterren aan de hemel zijn te zien. Waarmee de mens op aarde veel moet missen. Zoals de schoonheid van de sterren. Of de mogelijkheid tot navigeren op de sterren.

Psalm 8

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Abraham

In de Bijbel staan een aantal verhalen waarin mensen naar de hemel opkijken. Er is het verhaal waarin aan Abraham gevraagd wordt om naar buiten te gaan en de sterren te tellen. Abraham twijfelt over zegeningen van vandaag, en de nalatenschap van morgen. Abraham tobt over zijn erfenis, vraagt zich af aan wie bezittingen nagelaten zullen worden, wanneer hijzelf er niet meer zal zijn. Waarop de Here God Abraham naar de sterren laat kijken. Om geen zegeningen en onzekerheden, maar om sterren te gaan tellen. Ontelbare aantallen. Waarmee God aan Abraham laat weten: maak jij je niet druk over jouw nalatenschap. De sterrenhemel die Ik jou laat zien is een voorstelling van de grootheid van jou nageslacht. (Genesis 15:5)

Job

Een ander Bijbelgedeelte waarin de sterrenhemel wordt aangehaald is uit Job 38. Job meent met alles in zijn recht te staan. Dat hij overal zijn gelijk kan halen. En aanspraak op zou kunnen maken. Maar dan komt God aan het woord in het leven van Job. God die bij Job de nodige vragen voorlegt. Die Job vraagt: ‘kun jij de sterrenwolk Pleiaden aan banden leggen? Kun jij het sterrenbeeld Orion bevrijden? kun jij de Grote Beer en haar jongen de weg wijzen? Ken jij de wetten van de hemel, en die ordening aan de aarde opleggen? (Job 38:31-33)

Job 38:31- 33

Kun jij de Plejaden aan banden leggen
of de ketenen van Orion losmaken?
Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?
Ken jij de wetten van de hemel,
kun jij zijn orde aan de aarde opleggen?

Wat zeggen kan dat God tot ons spreekt door de gehele schepping heen. Door stil te zijn voor God, oog te hebben voor de schepping, te luisteren naar Zijn stem. Wanneer de stilte wordt opgezocht en de sterrenhemel wordt gezien.

Wijzen uit het oosten

Een volgend bijbelverhaal over de sterrenhemel is dat van de ‘Wijzen uit het oosten’. Van de sterrenhemel hadden zij afgelezen dat er een koningskind moest zijn geboren. Er was hen een licht opgegaan. En het zien van een ster had hen in beweging gebracht, naar Jeruzalem laten reizen, vragen laten stellen, de weg laten wijzen, zoekende naar de Koning van de Joden. Waar de Joodse Bijbel erop na wordt geslagen, klopt het wat de hemel laat weten, sluit het aan bij wat mensen zeggen?

Waarop het geschreven Woord van God hun vermoeden bevestigt. Zij hadden de koning van de Joden, zij hadden het Levende Woord, de Koning van het heelal gevonden! (Matteüs 2:2 & 9)

Psalm 8 over de hemellichamen

Waarbij de woorden van Psalm 8 aansluiten: ‘Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?’ (Psalm 8:4 & 5) Het is de verwondering die ook Abraham, Job en de Wijzen uit het oosten was overkomen. Dat de hemel en het firmament, de grootsheid en eindeloosheid van het heelal niet los staan van Gods omzien naar de mensheid.

Isaac Newton, 1643-1727

Er gaat een anekdote over een grote geleerde. Over Isaac Newton, de Engelse natuurkundige, wiskundige en astronoom die zijn leven gewijd heeft aan de wetten van de natuur. Zoals die van de zwaartekracht, ‘waarom en met welke kracht en snelheid vallen dingen naar beneden?’ En Newton bestudeerde de banen van hemellichamen door het heelal. Maar wist u dat Newton ook een in God gelovend mens was? Dat Isaac Newton zou hebben gesteld: ‘De zwaartekracht kan niet uitleggen wie de beweging in gang heeft gezet. God is de drijvende kracht achter alles, dus ook achter de zwaartekracht. Er valt geen steen zonder Gods instemming’.

En zo vond ik een prachtig getuigenis van deze Sir Isaac Newton die zei dat hij zijn telescoop kon hanteren om tot in het oneindige de ruimte in te kijken. Maar voegde hij eraan toe: ‘Maar wanneer ik mijn sterrenkijker opzij leg en naar mijn kamer ga, wanneer ik de deur sluit en op mijn knieën ga in ernstig gebed, dan zie ik meer van de hemel, en voel ik me dichter bij de Heer, dan wanneer ik zou worden bijgestaan ​​door alle telescopen op aarde.’ Een prachtig getuigenis in alle eenvoud van een groot geleerde! Herkenbaar in één van onze leerstellingen:

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.

Psalm 8 over de kinderen

In Psalm 8 staan ook deze woorden: HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. (Psalm 8:2 & 3)

In het voorjaar van dit jaar (2022) was er een nieuwsbericht, waarin er een huilende kleuter werd getoond. Een huilende kleuter op de vlucht voor oorlog en geweld. En de journalist die het filmfragment aan de wereld toonde zei: ‘Ik hoop dat degene die het dit kind aandoet nachtenlang dit kind zal horen huilen’. Waarop ikzelf moest denken aan de woorden van Psalm 8, waarin de stemmen van kinderen en zuigelingen de kracht van God worden genoemd, in staat om wraak en vijandschap te stoppen. (naar Psalm 8:3 Statenvertaling)

Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het geduld van de wereld op de proef wordt gesteld. Alsof kinderen en zuigelingen nog niet genoeg gehuild hebben van oorlog, pijn en verdriet en honger. Zijn de woorden van Psalm 8 dan loze woorden? Want heel de wereld zucht en heel de wereld lijdt. En gelovige mensen hopen dat God bevrijdt. Steeds nadrukkelijker: ‘Kom Heer Jezus, kom!’ Maar al wil niemand het huilen van een kind horen: God hoort!

Zoals ook bij de geboorte van Mozes in Exodus 2 de mensen zuchtten onder het juk en het lijden. Waarbij er een Hebreeuws kind geboren werd in Egypte waar het geen leven was. Een mooi, een gaaf, een TOV kind, een schepsel van God. Een kind dat er zijn mocht. Maar niet als zij een bedreiging vormen, zoals de baby’s, de zuigelingen van Israël in Egypte. ‘Uit de mond van zuigelingen hebt U zich lof toe laten zingen’. Maar wat de farao van Egypte wil is zulke kinderen het zwijgen opleggen. Net koning Herodes in de tijd van Jezus. Net als … vul zelf maar in … Maar God hoorde de jammerklachten van Zijn kinderen!

Intocht in Jeruzalem

Jezus onze Heer haalde de woorden van Psalm 8 ook aan, toen Hij bij een feestelijke intocht als een koning Jeruzalem binnen ging. Grote groepen mensen bejubelden Hem, kinderen inclusief. Maar er waren ook mensen die Jezus liever kwijt dan rijk waren. Die in Jezus een bedreiging zagen voor hun rust, hun status en hun invloed. De kinderen op het tempelplein zongen ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ En de gevestigde orde vroeg Hem: ‘Hoort U wat de mensen zeggen? En hoort U wat de kinderen zingen?’  Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten toezingen”?’ Dat waren de woorden van Psalm 8! (Matteüs 21:16)

Een Joodse rabbijn

Er was een Joodse rabbijn die zich boog over Psalm 8. Hoe kunnen kinderen de zucht naar macht en wraak ombuigen? Hoe kunnen zuigelingen de kracht van God laten zien? En de Joodse rabbijn wist, dat het bij de komst, bij de geboorte van de Messias zal zijn. Dat Gods grootheid en kracht en heerlijkheid te zien zal zijn. Maar de rabbijn wist ook dat God de bron is van alle leven. En dat ieder mens bestemd is om weerspiegeling te zijn van God de Schepper die tot leven roept. In beginsel Zijn evenbeeld, Zijn spiegelbeeld. Dat God niets liever wil dat mensen een geheiligd leven leiden. Zijnde een evenbeeld van Hem. Dat de mens God lief zou hebben, zoals Hij de mens lief heeft. Dat de mens de naaste lief zou hebben zoals God de mens lief heeft. Dat God Zichzelf herkennen zou in de mens!

Messiasverwachting

Wetende dat de  mensheid ver verwijderd is van het ideaalbeeld van God. En daarom wist de rabbijn dat het wachten was op de komst van de beloofde Messias, de Redder. En dat iedere zuigeling, dat ieder mensenkind dat zingt tot eer van God ‘messias’ zou kunnen zijn. Dat in iedere zuigeling het licht van God doorbreekt en schijnt! De Bijbel, de natuur en mensen getuigen: in Jezus is de Messias te herkennen vol van goedheid, liefde en trouw, vol van de Geest van God, Mens volledig naar Gods beeld, de volmaakte Zoon van God, de Messias!

Jezus de Messias

En al zijn er in de wereld machten en krachten die de aarde willen laten trillen op haar grondvesten; Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14) God is getrouw, zijn plannen falen niet. En al zijn er machthebbers die met alle geweld en dreigementen de sterrenhemel willen laten wankelen. In Gods Woord lezen wij van Jezus Christus, van wie wij zingen ‘Kind dat God aan ons gaf, wonderbare Raadsman, Koningszoon, sterke Held, Vorst die vrede geeft. Hij draagt de heerschappij en grondt zijn koninkrijk. Aan wie in het donker dwalen, brengt Hij het licht. Om te zijn een weerspiegeling te worden van Hem. Wie in Hem geloven dragen dat getuigenis met zich mee.

Amen

Heer, ik prijs Uw grote naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Abonneren